Ben je zorgboer wil je het keurmerk Kwaliteit laat je zien! behalen of heb je al een keurmerk als ISO, HKZ, NEN of Prezo Care, dan kun je je via een regionale organisatie aansluiten bij de Federatie Landbouw en Zorg.

Voordelen van lidmaatschap bij de Federatie:

- Samen sta je sterker: in de regio en in de belangenbehartiging op landelijke schaal
- Deelname aan een scholingsprogramma, conferenties en kennisuiwisselingen
- Opnamen op zorgboeren.nl
- Je ontvang nieuwsbrieven over corona en andere onderwerpen en kunt gebruik maken van een intranet met informatie over alle relevante wet- en regelgeving, handboeken, onderzoeken over zorglandbouw etc.

In Nederland heeft iedere regio zijn eigen regionale organisatie(s).

Kosten

De Federatie-gerelateerde kosten hiervoor zijn circa € 450 per jaar. Daarnaast zijn er kosten van de regionale organisatie. Zie het tarieven overzicht.

 

Wat deden we in 2020 voor de leden?

Belangenbehartiging

Corona heeft een enorme impact gehad en ook veel van zorgboerderijen gevergd. Zorgboeren hebben zich onderscheiden door te laten zien, dat zij denken in mogelijkheden en op een verantwoorde manier continuïteit van zorg konden bieden. Dit is gezien door landelijke overheden en collega brancheorganisaties en nu worden we intensief betrokken bij landelijke kwesties en oplossingen. Zo hebben we bijgedragen aan de continuïteitenbijdrage en de meerkostenregeling, waarbij we kunnen melden dat deze verlengd zal worden tot 1 januari 2022.
Daarnaast komen er veel nieuwe wetten op ons af, bijvoorbeeld: Wab, Wzd en de Wzggz, de Wmcz, de Wtza en het Wetsvoorstel duurzame inkoop sociaal domein. De gevolgen van deze wetten zijn niet altijd duidelijk, geven een hoop onrust en leiden vaak tot extra werkzaamheden. Ook zijn er nog steeds problemen rond bestaande wetten (SKJ, PGB, jaarverantwoording jeugd). De Federatie behartigt de belangen van zorgboeren door de overheid te bevragen over deze regelingen, knelpunten aan het licht te brengen en mee te denken over oplossingen.

Kwaliteit

Ook op het vlak van kwaliteit zijn dit jaar goede stappen gezet. Samen met het Kwaliteitsbureau hebben we het eigen keurmerk onder de loep genomen. Doel is om de Kwapp gebruiksvriendelijker te maken en zorgboeren meer te ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld het proces rondom wijzigingen op de zorgboerderij (zoals een wijziging in rechtsvorm) duidelijker en hoeft het kwaliteitssysteem niet meer in alle gevallen door de zorgboer opnieuw te worden ingevuld. Webinars ondersteunen zorgboeren bij het maken van een Jaarverslag. Zorgboeren die zich toch beter thuis voelen bij andere keurmerken, kunnen nu toch lid blijven bij de Federatie. Uw regionale organisatie kan u hier meer informatie over geven.
Om de kracht en de kwaliteit van de zorglandbouw te borgen werken we binnen een door VWS gesubsidieerd project “De Kracht van Zorglandbouw” aan een kwaliteitskader voor de zorglandbouw.

Kennisverspreiding en scholing

Ook op het gebied van scholing willen we meer gaan bieden aan onze leden. Zo zijn er webinars over bedrijfsopvolging en jaarverslagen. Dit breiden we verder uit. Daarnaast zijn we bezig met het inrichten van een infotheek op onze website op het gedeelte dat voor leden beschikbaar is.
Ook binnen het project “De Kracht van Zorglandbouw” krijgt scholing een belangrijke plaats. Samen met de expertgroep scholing zal de Federatie verkennen hoe zij de leden op het gebied van scholing beter kan ondersteunen.

Helaas kon door de coronacrises de conferentie ‘Dag van de Zorglandbouw’ niet door  gaan.  Het thema Kwaliteit stond centraal en zou bij de vele workshops aan de orde komen. We hopen dit snel alsnog te kunnen organiseren!

Werkorganisatie

Als werkorganisatie hebben we een grote stap gemaakt. We pakken meer de rol van belangenbehartiger op en de rolverdeling tussen de regio-organisaties en de FLZ wordt steeds transparanter.
Binnen de Federatie zijn een aantal taken herverdeeld om o.a. de rol van het kwaliteitsbureau onafhankelijker te maken. Er is een kwaliteitsfunctionaris bij de FLZ aangesteld. Zij adviseert de Federatie over zaken op het gebied van kwaliteit en wet- en regelgeving en werkt aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is voor een zorgboerderij te werken en kent de (kwaliteit)eisen die daarbij komen kijken. Een communicatiemedewerker zorgt voor structurele communicatie met aangesloten zorgboeren en een actief websitebeheer.
Ook over de wijze van besturen van de Federatie, worden betere werkafspraken gemaakt. Zo zijn nieuwe statuten en een huishoudelijk regelement in ontwikkeling. Hiermee worden vaak langslepende discussies goed doorgesproken en opgelost.