Het keurmerk Kwaliteit laat je zien! is het eigen keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Op de website van het Kwaliteitskeurmerk kun je zien wat het keurmerk precies inhoudt, welke zorgboerderijen ermee werken en bijvoorbeeld hun jaarverslagen inzien. De uitvoering ervan is in handen van het onafhankelijke Kwaliteitsbureau. Alle ruim 800 bij de Federatie aangesloten zorgboerderijen dragen dit keurmerk of een ander erkend keurmerk zoals ISO of HKZ. 

Overkoepelend aan de hele zorglandbouw is er het kwaliteitskader, wat aangeeft waar de zorglandbouw voor staat en warnaar ze streeft.

Kwaliteit laat je zien! is er speciaal voor de zorglandbouw. Houders van het Kwaliteit laat je zien! keurmerk werken hiervoor met de KwApp, een app die zorgboeren helpt om hun kwaliteit ieder jaar opnieuw te verbeteren. 

jannette meestersJannette Meesters van ponyrecreatie en zorgboerderij Het Lamoen in Markelo over het keurmerk: “Je moet er even in investeren, maar dan heb je ook wat. Het is een fijn systeem. Ik werk nu twee keer per jaar de werkbeschrijvingen bij en had het jaarverslag in een uurtje klaar. Toen ik begon was ik wel een week lang iedere dag een paar uur bezig. Dat kwam ook omdat het de begintijd was. Inmiddels bieden regionale organisaties vaak hulp bij de start. Daar zou ik zeker gebruik van maken.”  

Waarom een keurmerk?

Kortgezegd: omdat het verplicht is voor zorgaanbieders. Zo vraagt de Kwaliteitswet Zorginstellingen dat een ieder die zorg verleent, aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De Wmo- Wlz- en Jeugdwet-toelatingen vragen ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBO-wet dat iedere (agrarische) onderneming een risico-inventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om de risico's te beperken en de premies betaalbaar te houden. 

Allemaal redenen voor de zorgboer om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer nog meer bewust dat hij werkt met kwetsbare mensen. Een kwaliteitskeurmerk helpt ook om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

 De voordelen voor gebruik van het Kwaliteit laat je zien! systeem voor de zorgboer op een rij

 1. Je voldoet aan: 
 • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • ARBO wet
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen (Wmcz)
 1. Daarbij is meteen geregeld:
 • Deelnemende zorgboeren die gebruik maken van het kwaliteitsysteem zijn direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. 
 • Voor de ARBO risico-inventarisatie kan van een erkende checklist gebruikt gemaakt worden, die alleen (onder voorwaarden) licht getoetst dient te worden.
 Aangesloten zorgboeren krijgen korting bij Stigas.
 • De Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, ministerie van VWS, cliëntenorganisatie Per Saldo, met boeren samenwerkende zorginstellingen en Zorgverzekeraars Nederland onderschrijven vanuit hun discipline/verantwoordelijkheidsgebied het kwaliteitsborgingssysteem voor de zorgboerderijen.


 • Zorgverzekeraars Nederland accepteert het keurmerk Kwaliteit laat je zien! bij de erkenning van een zorgboerderij als zorginstelling.

Voor deelnemers en hun verzorgers betekent het keurmerk zorgboerderijen Kwaliteit laat je zien!:
 


 • Daar krijg je kundige begeleiding
 • Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
 • Je zinvol werk doet en helder is van wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht  
 • Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel
 • Iedereen mag er komen kijken, want ze zijn trots op wat ze zijn

Hoe krijg je een keurmerk?

De zorgboer omschrijft zelf -al dan niet met behulp van adviseur of studieclub- hoe zijn zorgboerderij aan kwaliteit werkt. De voorwaarden waaraan hij moet voldoen om goedgekeurd te worden, zijn vastgelegd in de werkmap Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. 

Zijn alle voorwaarden op papier aantoonbaar geregeld, dan volgt officiële registratie. Dit kost € 500 -- excl. BTW prijspeil 2020). Aanmelden hiervoor kan bij het Kwaliteitsbureau. Iedere zorgboer die geregistreerd wil blijven, stuurt jaarlijks een verslag in. In dit verslag moet worden beschreven hoe de goede voornemens zijn uitgevoerd. Controle van dit verslag en verlenging van registratie kost 150,-- excl. BTW prijspeil 2020). 

Toetsing

Na een jaar wordt de kwaliteit op het bedrijf in de praktijk getoetst. Via het Kwaliteitsbureau nodigt de zorgboer een onafhankelijk beoordelaar uit. Deze bezoekt het bedrijf en toetst of het gebruikte kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij positief resultaat wordt dan het keurmerk verleend. Deze toetsing, die eens in de drie jaar uitgevoerd dient te worden, kost per zorgvorm/scope € 800,-- excl. BTW prijspeil 2020).
 


Met deze aanpak van evaluatie gevolgd door een externe toetsing, behouden de zorgboeren het initiatief. Zij laten zien dat zij zelf aan hun kwaliteitsborging werken. Dit wordt door de zorgvragers en de overheid als zeer waardevol gezien.