leer/training centrum Talent

Wie zijn we?

In augustus 2006 is' Talent' gestart.

Leertrainingcentrum Talent is een kleinschalig zorg bedrijf, wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit.

De kernwaarden binnen “Talent” zijn zorgen voor elkaar, voel je welkom, zorg voor gezelligheid en creëer de juiste sfeer. We zijn steeds op zoek naar samenwerking en afstemming tussen deelnemers, ouders, het netwerk, scholen, CJG etc. door een goede samenwerking, regelmatig evalueren met alle partijen werken we met dynamische zorgplannen.

“Talent” richt zich op kinderen/jongeren/schoolverlaters die niet voldoende zelfredzaam zijn om te kunnen participeren in de school of in de maatschappij.

Voor de een betekent “Talent” meer sociale vaardigheden ontwikkelen, om leren gaan met boosheid, in een rustige omgeving leren/studeren met als doel terug keren naar school. ook is het mogelijk een traject te doorlopen om een passende vorm van onderwijs te vinden, of op de locatie van “Talent” te studeren op M.B.O. niveau. We bieden ook mogelijkheden voor een langduriger traject dagbesteding indien mogelijk met uitstroom naar werk.

“Talent” staat voor ontwikkeling en vernieuwing, talenten aanboren bij onze deelnemers, maar ook bij collega’s. Een nieuwe ontwikkeling is ambulante ondersteuning te bieden in de thuissituatie, dit kan zijn omdat de jongere “zelfstandig” gaat wonen, of ondersteuning bieden in opvoedingssituaties bij ouders en kind thuis.

Doordat we de deelnemers dagelijks zien en spreken, is de visie van “Talent” elkaar versterken daar waar mogelijk in de verschillende leefgebieden/domeinen dit om de zelfredzaamheid van ieder individu te optimaliseren.

Op zoek naar je talent, dat hebben we allemaal, je talenten ontwikkelen geeft ontplooiing, geeft groei en kansen.


Het werk

We bieden professionele begeleiding aan Kinderen, pubers en jong volwassenen. Onze deelnemers kunnen op jonge leeftijd al gediagnostiseerd zijn met de stempel “psychiatrische problematiek”, ernstige trauma’s en daardoor angsten ontwikkeld hebben, ernstige problematiek ervaren vanuit ASS, ADD, ODD. Problematische gehecht zijn, geconfronteerd zijn met een vechtscheiding, de dood van een ouder, een ernstige ervaring hebben met gepest zijn. Doordat er op school niet altijd voldoende tijd of aandacht is, maar ook omdat sommige zaken niet direct opvallen, blijven kinderen vaak ziek thuis, gaan pesten op school. laten ontoelaatbaar gedrag zien en de betreffende school geeft dan aan “Handelingsverlegen “ te zijn en het kind of de jongere is dan een zogenaamde “Thuiszitter” geworden.

· We werken permanent aan een goede samenwerking met de deelnemers, ouders en het team, omdat onze gedachtengoed gebaseerd is op samenwerking van deze driehoek.

· We investeren in samenwerking met de verschillende scholen, leerplichtambtenaren, samenwerkingsverband, gemeente, de regievoerders, zorgaanbieders etc.

· We leveren een bijdrage aan de sociale netwerkpartners, zo verrichten we werk bij de voetbalvereniging, de plaatselijke basisschool, we klussen en doen tuinonderhoud bij ouderen.

· We leveren een bijdrage aan het opleiden van leerlingen met de zgn. BBL plaatsen

· We spelen in op actuele ontwikkelingen binnen de zorg en werken aan het kwaliteitskeurmerk.


En verder ...

We zijn een professioneel bedrijf, waarin kwaliteit van de medewerkers geëist wordt, we houden van ruimte, netheid en structuur. In handelingsplannen stellen we samen met ouders doelen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. We zijn een leer/ trainingcentrum waar veel activiteiten en nieuwe vaardigheden aangeleerd worden.