Ben je zorgboer en wil je het keurmerk Kwaliteit laat je zien! behalen of heb je al een keurmerk als ISO, HKZ, NEN of Prezo Care, dan kun je je via een regionale organisatie aansluiten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Mits je voldoet aan de voorwaarden van een zorgboerderij (zie onder).

Hoe sluit je je aan bij de Federatie?

In Nederland heeft iedere regio zijn eigen regionale organisatie(s). Hier kun je aankloppen als je je wilt aansluiten bij de Federatie:

Waarom zou je je aansluiten bij de Federatie:

- Samen sta je sterker: in de regio en in de belangenbehartiging op landelijke schaal
- Deelname aan de Academie Landbouw en Zorg, conferenties en kennisuitwisselingen
- Opname op zorgboeren.nl
- Je ontvangt nieuwsbrieven over wet-en regelgeving en andere onderwerpen en kunt gebruik maken van een intranet (Infotheek) met informatie over alle relevante wet- en regelgeving, handboeken, onderzoeken over zorglandbouw etc.

Kosten

De Federatie-gerelateerde kosten hiervoor zijn circa € 450 per jaar. Daarnaast zijn er kosten van de regionale organisatie. Zie het tarieven overzicht.

Wat doen we voor de leden?

Lees hier de jaarverslagen

Wie mag zich via een regionale organisatie aansluiten bij de Federatie?

Een aangesloten zorgboer exploiteert een of meer zorgboerderijen en is lid van, of op andere wijze betrokken/aangesloten bij een lid (regionale organisatie) van FLZ. Daarvoor dient hij een erkend keurmerk te hebben (zie boven)

De zorgboerderij van een aangesloten zorgboer past binnen de volgende definitie:

 • Er is een boerderij, d.w.z. een of meer gebouwen (stal, kas, schuur, huis, alles in enkel- of meervoud) en er zijn passende faciliteiten om zorg en/of begeleiding te kunnen geven.

 • Er behoort grond bij de gebouwen in de vorm van een erf, weiden, akker/ tuinbouw­grond, boomgaard of kwekerij/kassen.

 • Er is agrarische bedrijvigheid, professioneel dan wel hobbymatig (akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, bloemen en/of plantenteelt) in de landbouw en/of natuurbeheer/ onderhoud.

 • Op de zorgboerderij worden gewassen geteeld en/of landbouwhuisdieren gehouden - of de producten die hieruit voortkomen zoals zuivelproducten en eieren - die worden verkocht en/of op de zorgboerderij geconsumeerd.

 • De zorgdeelnemers worden overeenkomstig de doelen die zijn vastgelegd in het zorgplan voor zover mogelijk en naar hun eigen mogelijkheden en voorkeuren betrokken bij de uitvoering van activiteiten in en om de groene ruimte.

 • Er is voldoende kennis van de landbouw (dier/plantkunde) en de zorg (ziektebeelden/ begeleidingsaspecten) om zorgdeelnemers op een adequate wijze te kunnen begeleiden en om aan de zorgvraag van de zorgdeelnemer te kunnen voldoen. De zorgboer(in) en zijn/haar medewerkers tonen aan dat zij tezamen goede kennis en vaardigheden bezitten van de landbouw én de zorg  (opleidingen / werkervaring / stages / cursussen).

 • De zorgboerderij werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van zorg en hanteert daarvoor een door FLZ erkend kwaliteitssysteem.

De leden, zijnde de regionale organisaties, toetsen of zorgboerderijen voldoen aan bovenstaande criteria alvorens de zorgboeren aan te melden bij FLZ. Aspirant-zorgboeren kunnen zich wenden tot een regionalse organisatie.

Verder zijn de taken en verantwoordelijkheden van aangesloten zorgboeren van FLZ als volgt vastgelegd:

 1. Bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg binnen de wettelijke kaders, regels en inkoopafspraken.
 2. Toepassen van het Kwaliteitskader Zorglandbouw en/of een ander van toepassing zijnde kwaliteitskader op het bedrijf.
 3. Hanteren van een door FLZ erkend kwaliteitssysteem waaruit blijkt dat/hoe kwaliteit op het bedrijf geborgd wordt.
 4. Zorgdragen voor permanente scholing en ontwikkeling van zichzelf en medewerkers van het bedrijf.
 5. Het borgen van continuïteit van zorg op de zorgboerderij.