Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Maandag 21 maart was er een tweede mee- en bijpraatsessie over het kwaliteitskader.  35 zorgboeren deelden hun mening. Anouk Hafkamp, coördinator bij de Federatie Landbouw en Zorg gaf uitleg over het kader en de vervolgstappen. Op 2 juni wordt het kader gelanceerd, in september zal er nog een online bijpraatsessie zijn. De presentatie is hier te downloaden.

De zorgboeren willen vooral dat het kader geen extra papierwerk met zich meebrengt en wel voordelen, bijvoorbeeld in aanbestedingen. Directeur Maarten Fischer gaf aan dat hier hard aan wordt gewerkt, aan de erkenning van het kader bij doorverwijzers. Het kader voor gezinshuizen heeft in die zin in elk geval positief gewerkt. Projectleider Anouk Hafkamp legde uit dat het kwaliteitskader iets anders is als het keurmerk. “Het keurmerk controleert of er aan eisen wordt voldaan. Het kader schetst de richting die we op willen.”

De kernwaarden zoals ‘Ik word gezien en gehoord’ of ‘ik kan kiezen uit nuttig werk’ worden gewaarborgd door vier ringen: persoonlijke zorg, ervaringen ophalen, reflecteren en leren en een kwaliteitsverslag. Persoonlijke zorg zie je terug in veilige zorg op maat voor elke deelnemer en in de begeleidingsplannen. Ervaringen ophalen gebeurt via klanttevredenheids- of ervaringsmetingen en via de inspraakavonden. Reflecteren en leren gebeurt door zorgboeren onderling in intervisiegroepjes  maar ook in de Academie voor de zorglandbouw waar opleidingen zullen worden aangeboden. Een oriëntatie- en introductiecursus voor beginnende zorgboeren is binnenkort het eerste concrete product van de Academie. Het kwaliteitsverslag is het visitekaartje van de zorgboerderij waarmee de zorgboer laat zien hoe zij goede zorg levert. Het  welbekende jaarverslag kun je hiervoor gebruiken. In een pilot wordt met de vorm hiervan geëxperimenteerd.

Zorgboeren krijgen ook een toolkit met gereedschappen om het kader op de eigen boerderij te implementeren. Het spinnenweb met de kernwaarden helpt om in gesprek te gaan: waarom is er op de boerderij bijvoorbeeld wel veel aandacht voor het kunnen kiezen uit nuttig werk maar komt ruimte om te leren minder duidelijk naar voren? Er komt geen waarde oordeel uit, maar bewustwording van de kernwaarden die samen de kwaliteit van de zorg bepalen. 

Met het concept kwaliteitskader worden nu in het land pilots gedraaid. Bijvoorbeeld rondom het jaarverslag. Dit is ook onderdeel van het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien! en kan zowel binnen het kwaliteitskader als binnen het keurmerk worden gebruikt.

Het kader zal het keurmerk niet gaan vervangen, zo vertelde Maarten. Het keurmerk blijft het controlemiddel. Wel is er goede hoop dat het kwaliteitskader gaat bijdragen aan meer vertrouwen, omdat daarin immers wordt vastgelegd waar de zorglandbouw voor staat.  

Tijdens de vragen die aan het eind van de avond voorgelegd werden gaven de zorgboeren aan dat ze bewustwording bij zorgboeren over de kernwaarden het belangrijkste vinden aan het kwaltiteitskader. Verder voelt de overgrote meerderheid zich voldoende betrokken bij het project (90 %).