Hieronder lees je de laatste externe nieuwsbrieven. Interne nieuwsbrieven staan achter de inlog bij interne berichten:

30 mei 2020: Corona 10
22 mei 2020: Corona 9
15 mei 2020: Corona 8
17 april 2020: Corona 7
15 april 2020: Corona 6
3 april 2020: Corona 5
25 maart 2020: Corona 4
15 maart 2020: Corona 3 
14 maart 2020: Corona 2 
28 februari 2020: Corona 1 

Filter op: Alle items In de media Nieuws Publicatie
Zorglandbouw van onschatbare waarde, waar zit dat in?
 • Nieuws

Zorglandbouw van onschatbare waarde, waar zit dat in?

Door de Coronacrisis zagen veel zorgboeren zich genoodzaakt plotseling te stoppen met dagbesteding. Zij deden er vervolgens alles aan om de zorg op afstand vorm te geven, maar al snel bleek dat de meeste deelnemers toch iets essentieels gingen missen. Het ging niet goed meer met ze. Echte dagbesteding op de zorgboerderij, is blijkbaar van onmisbare waarde. Waar zit hem dat in? Wat is nu die meerwaarde van die ‘echte zorgboerderij’?

Laten we dat samen onderzoeken om de noodzaak ervan voor de toekomst te onderbouwen én de kwaliteit ervan te versterken. Jan Hassink van Wageningen UR heeft een korte vragenlijst over de kernwaarden van de zorglandbouw ontwikkeld. We vragen met klem iedereen om dit in te vullen. Alleen als (bijna) iedere meedoet, is het onderzoek relevant! 

De enquête is een belangrijk onderdeel van het project De Kracht van Zorglandbouw. Uiteindelijk willen wij de uitkomsten met de hele sector benutten om de zorglandbouw in de komende jaren nog mooier en sterker te maken. Bijvoorbeeld door zorgboeren en hun medewerkers met goede scholing te ondersteunen.  

Je vindt de enquête hier: 
https://nl.research.net/r/Kernwaarden_Zorgboerderijen2

Hoe meer mensen de enquête invullen hoe beter. Iedereen die betrokken is bij de zorgboerderij mag hem invullen: zorgboeren, medewerkers, vrijwilligers, deelnemers. We willen het liefst dat elke zorgboer die dit krijgt hem minimaal zelf invult, een paar medewerkers en vrijwilliger vraagt en minimaal 5 deelnemers. 
 
Met tien minuten van ieders tijd maken we samen de zorglandbouw nog sterker voor de toekomst. Met óf zonder corona.
Oppassen bij zieke dieren met corona
 • Nieuws

Oppassen bij zieke dieren met corona

Naar aanleiding van besmettingen van Corona op nertsenfokkerijen heeft het RIVM onderzoek gedaan of er in de omgeving van deze bedrijven verhoogde kans is op besmetting met het virus. Er gold daarom het advies om niet te wandelen of fietsen binnen een straal van 400 meter om deze bedrijven. Met ingang van 15 mei is dit advies opgeheven omdat dit risico verwaarloosbaar is. 

Op 19 mei werd bekend dat er toch een mens via een nerts besmet is geraakt met het Coronavirus. Er geldt daarom een bezoekverbod voor stallen van besmette nertsbedrijven. Het verbod om dieren en mest vanaf die bedrijven te vervoeren gold al en blijft gehandhaafd. 

Ondanks dit nieuwe inzicht is de inschatting nog steeds dat de kans klein is dat andere huisdieren het virus overdragen op mensen en zo bijdragen aan de verspreiding. Er zijn wel dieren waarbij het Corona-virus is vastgesteld, al deze dieren zijn besmet geraakt via mensen of op de besmette nertsbedrijven. Van hamsters, fretten en nertsen is vastgesteld dat ze ziek worden van het Coronavirus. Op dit moment wordt onderzocht of dat ook voor konijnen geldt. 

Uit voorzorg gelden daarom de volgende adviezen voor de omgang met alle huisdieren: 

 • Als dier en mens niet ziek zijn, dan gelden er geen extra maatregelen. Een goede hygiëne (handen wassen na contact) is natuurlijk altijd van belang. 
 • Als een dier ziek is en mensen hebben geen klachten, dan gelden er geen specifieke regels met betrekking tot Corona. De algemene hygiëne maatregelen gelden natuurlijk wel: handen wassen na contact met de dieren. Zieke dieren worden gescheiden van andere dieren en hebben geen contact met deelnemers en/of bezoekers. 
 • Als mensen in het huishouden klachten hebben die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts) en het huisdier is niet ziek, dan geldt: vermijd intensief contact met het dier, laat een niet-zieke huisgenoot voor het dier zorgen, het dier mag wel gewoon naar buiten.
 • Als mensen in het huishouden klachten hebben die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts) en het huisdier heeft ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten dan geldt: neem telefonisch contact op met de dierenarts, laat het dier binnen en laat het dier niet naar een plek gaan waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel).

De richtlijnen van het RIVM m.b.t dieren vindt je op hun website 

Bezoekregeling heeft ook grote impact op zorgboerderijen
 • Nieuws

Bezoekregeling heeft ook grote impact op zorgboerderijen

Sinds vrijdag 20 maart is er geen bezoek meer mogelijk in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de bewoners mogen het verpleeghuis niet meer verlaten. Vanaf 11 mei wordt er op een aantal plekken onder voorwaarden bezoek toegestaan. Vanaf 25 mei wordt dit verder uitgebreid en vanaf 15 juni moet bezoek van 1 bezoeker per bewoner overal mogelijk zijn. Als alles goed gaat, kan de bezoekregeling per 15 juli worden uitgebreid met meer bezoekers per bewoner. 

Binnen gehandicaptenzorg geldt geen landelijk bezoekverbod, maar is er per 23 maart een afwegingskader met als uitgangspunt nee, tenzij. Met behulp van dit afwegingskader moeten instellingen zelf een bezoekersregeling opstellen. 
Dit afwegingskader werd ook gevolgd voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen. Voor jeugd (t/m 18 jaar) geldt dat zij vanaf 25 mei bezoek mogen ontvangen van 2 vaste personen en met ingang van 25 mei kunnen zij de woongroep of instelling ook weer verlaten.
Voor de ggz-doelgroep is geen sprake van een bezoekersstop, er grote mentale risico’s aan zitten. Daar gold de richtlijn dat deelnemers maximaal één persoon per dag gedurende één uur kunnen ontvangen. Vanaf 19 mei is deze de bezoekregeling verruimt. 

Niet voor alle zorgboerderijen geldt/gold dus een wettelijk bezoekverbod, omdat deze alleen voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen geldt. Toch hebben veel zorgboerderijen uit voorzorg hun deuren toch gesloten ter bescherming van de bewoners, waaronder ook andere erg kwetsbare mensen zijn. 

Algemene informatie over bezoekregeling voor verschillende doelgroepen vind je op de website van de rijksoverheid: 
De laatste versie afwegingskader bezoekregeling gehandicaptenzorg vin dje op de website van de VGN

Problemen met vervoersrichtlijnen
 • Nieuws

Problemen met vervoersrichtlijnen

Een belangrijk onderdeel van het organiseren van dagbesteding is het vervoer. Momenteel geldt de 1,5 meter richtlijn, die in de praktijk lastig is toe te passen. Bij leerlingenvervoer is er volgens het protocol voor kinderen tot en met 12 jaar meer mogelijk. Het is niet duidelijk of deze regeling voor kinderen tot en met 18 jaar mag worden toegepast, nu hier in de zorg geen onderscheid meer geldt.

Er wordt gewerkt aan een protocol om per 1 juni collectief vervoer weer op te starten. Het is dan de bedoeling, dat er een gezondheidscheck vooraf en bij aanvang van de rit zal plaatsvinden. Uitgangspunt is verder dat chauffeur en passagiers de noodzakelijke beschermingsmaatregelen in acht nemen. Voor 1 juni zal worden besloten of een verplichting voor mondkapjes zal worden ingevoerd. Voor passagiers voor wie het dragen van een mondkapje geen reële optie is, wordt een alternatief uitgewerkt, zoals individueel vervoer. 

Verder vragen wij momenteel bijna dagelijks aandacht voor het feit dat zorgboerderijen vaak zelf hun vervoer regelen waarbij (vrijwillige) chauffeurs ook vaak tot de oudere (en dus risico-) groep behoren. 

Let op! Soms worden er door zorgboeren zelf schotten of schermen aangebracht in busjes. We willen er op wijzen dat het niet duidelijk is of dit voldoende bescherming biedt en of dit is toegestaan, omdat dit risico’s met zich mee kan brengen voor de verkeersveiligheid. Zo kunnen schermen het zicht belemmeren en kunnen er gevaarlijke situaties door de schermen ontstaan als er een ongeluk gebeurt. Als je dit wilt toepassen, zorg er dan voor de je hiervoor toestemming hebt van o.a. de RDW en je verzekeraar. 

Meer dagbesteding vanaf 1 juni met maatregelen
 • Nieuws

Meer dagbesteding vanaf 1 juni met maatregelen

In de persconferentie van 19 mei zijn verder versoepelingen in de maatregelen rond corona aangekondigd. Hieronder vallen ook versoepelingen die van belang zijn voor onze sector. Zo wil het kabinet weer dagbesteding voor iedereen vanaf 1 juni.

De overheid heeft een zogenaamde routekaart opgesteld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Hierin zie je welke versoepelingen er stapsgewijs worden ingevoerd.

Hieronder volgen de meest relevante aanpassingen, gebaseerd op de kamerbrief van minister De Jonge.  Veel van deze punten moeten nog nader uitgewerkt worden in concrete richtlijnen en zijn daarom nog niet direct toe te passen. Daar waar de richtlijnen al bekend zijn zullen we deze toevoegen.

Vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding
Het kabinet wil dat vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding krijgt aangeboden. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk omdat het ministerie van VWS ons er twee weken geleden op wees dat dagbesteding sowieso open mocht blijven.
Maar ja, verschillende zorgboeren hebben al dan niet op verzoek van de GGD of de regionale organisatie toch het zekere voor het onzekere en sloten de deuren. We werken er naar om verantwoorde dagbesteding weer mogelijk te maken.

Op dagbesteding moeten wel de algemene hygiëne adviezen van het RIVM worden gevolgd en moet er 1,5 meter afstand worden gehouden (m.u.v. kinderen t/m 18 jaar, verderop meer hierover). In de praktijk betekent de 1,5 meter richtlijn, dat er geen sprake is van dagbesteding zoals voor de Coronacrisis. Ook al wordt dagbesteding op de boerderij waar mogelijk uitgebreid, er moeten nog steeds zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. En het aantal deelnemers zal in veel gevallen beperkter zijn omdat de ruimte niet meer mensen toelaat.
Dit betekent dus dat soms de alternatieve dagbesteding gehandhaafd wordt of dat er gestart wordt met een vorm van dagbesteding aan huis. De veiligheid, zeker van de kwetsbare doelgroepen, staat nog steeds voorop. 
Samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en een aantal andere partijen hebben we een richtlijn opgesteld die in de komende dagen online zal komen. Wij zullen deze in een volgende nieuwsbrief met jullie delen. 

Dagbesteding voor jeugd t/m 18 jaar
Sinds 11 mei is dagbesteding, dagopvang en behandeling voor kinderen t/m 12 jaar op veel locaties al gestart. Eerst werd er een onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m 12 jaar (geen 1,5 meter onderlinge afstand) en kinderen vanaf 13 jaar (wel 1,5 meter onderlinge afstand). Omdat dit in de praktijk veel complicaties geeft bij gemengde groepen, is op advies van het Outbreak Management Team besloten dat binnen de jeugdzorg deze regel wordt verruimd: voor deze jongeren is de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling niet van toepassing.
In contact tussen jongeren en volwassenen dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te worden met de 1,5 meter afstand ( conform de regel op de basisscholen).

Logeren
Doelstelling van de overheid is dat er per 1 juli met iedere cliënt een passende afspraak is gemaakt over logeren buiten. Hiervoor zullen we samen met de VGN een richtlijn ontwikkelen. Zodra deze klaar is zullen we deze weer delen in de nieuwsbrief. 

Ouderen die thuis wonen
Voor ouderen met een kwetsbare gezondheid die thuis wonen, geldt tot 25 mei het advies om niet op bezoek te gaan tenzij deze ouderen in een sociaal isolement dreigden te komen. Vanaf 25 mei wordt dit advies verruimd, maar voorzichtigheid blijft geboden. 

Bezoekregeling in verpleeghuizen en woongroepen
Ook de bezoekregeling in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, het GGZ en de Jeugd worden in fases versoepeld. Zie hiervoor de informatie verderop in de nieuwsbrief. 

Richtlijnen dagbesteding op een rij
 • Nieuws

Richtlijnen dagbesteding op een rij

Verschillende zorgboeren gaven de laatste tijd al vorm aan zorg voor mensen zonder vangnet. Inmiddels wordt de nood groter, waardoor de vraag om zorg sterker wordt én tegelijk kan er ook meer in de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat zorgboerderijen de 1,5 meter maatregelen meer gaan vormgeven. Ook het ministerie vraagt daar in toenemende mate aandacht voor. Er zijn zelfs signalen dat we in de komende weken en maanden toe moeten gaan werken naar significant meer fysieke dagbesteding. Maar we weten dat velen van jullie dagelijks worstelen met het spanningsveld tussen besmettingsgevaar/Corona richtlijnen en zorg (en natuurlijk ook nog het eigen leven/gezin). 
Hoe doe je dat dan, die 1,5 meter zorgboerderij? 
 
In de vorige nieuwsbrief noemden we al de richtlijn voor dagbesteding met ouderen/ kwetsbare mensen die thuis wonen. Ook voor andere doelgroepen kunnen zorgboeren hier aardig mee uit de voeten. Inmiddels zijn er ook specifieke richtlijnen voor andere doelgroepen:

 • Kwetsbare ouderen/ mensen thuis 
 • Jeugd 
 • Gehandicaptenzorg: Deze is momenteel nog niet gepubliceerd op site VGN, maar volgt op grote lijnen de andere richtlijnen. 

 
Overigens komen vrijwel al deze richtlijnen in essentie overeen: 
Probeer binnen de richtlijnen van het RIVM (en jouw lokale GGD) maximaal invulling te geven aan de zorg voor jouw deelnemers. Fysiek waar mogelijk, alternatief waar dat niet kan, en probeer steeds minder zorg echt niet meer te leveren. 
Vertrouw daarbij ook op jouw inschatting als professional wanneer fysieke zorg niet Corona-proof kan; wees creatief. 

Financiële regelingen corona op een rij
 • Nieuws

Financiële regelingen corona op een rij

Al eerder hebben we de afspraken rondom financiering op een rij gezet. Bij deze een herhaling met wat kleine updates:
 
Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd
Steeds meer gemeenten hebben inmiddels de landelijke afspraken inmiddels vertaald in hun eigen beleid. Dat gaat ons nog altijd niet snel genoeg en wij bespreken dat ook met de VNG. De landelijke uitgangspunten zijn:
Zorg wordt 100% doorbetaald volgens de referentieperiode (jaargemiddelde van 2019).
De zorgaanbieders moeten kunnen verantwoorden welke zorg regulier, alternatief en niet geleverd is.
Meerkosten die gemaakt moeten worden naar aanleiding van het RIVM worden vergoed.
Als uw gemeente nog geen regeling heeft of het heel anders invult, bespreek dat dan met uw regionale organisatie. Via hen krijgen we de signalen door om met VNG en VWS te bespreken. 
 
Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor de wet langdurige zorg gelden de volgende afspraken:
In het belang van de continuïteit van zorg, wordt de zorg conform de lopende afspraken doorbetaald, dit geldt voor geleverde zorg, alternatieve zorg én zorg die niet geboden kan worden. 
Extra kosten die gemaakt moeten worden om zorg binnen de geldende maatregelen door te laten gaan, worden ook vergoed. Er moet nog uitgewerkt worden welke kosten hiervoor in aanmerking komen.
 
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met betrekking tot zorg die betaald wordt vanuit een PGB geldt:
Zorg die naar aanleiding van de corona-maatregelen op een alternatieve manier geleverd wordt, mag op de normale manier gedeclareerd worden en wordt doorbetaald.
Geplande zorg die naar aanleiding van de corona-maatregelen niet geleverd kan worden, ook niet op een alternatieve manier, mag op de normale manier gedeclareerd worden en wordt doorbetaald.
Alternatief geleverde zorg of zorg die niet geleverd kan worden moet op een speciaal formulier geregistreerd worden: https://www.pgb.nl/niet-geleverde-zorg-bijhouden/
Budgethouders kunnen extra budget krijgen voor extra of vervangende zorg die door de coronamaatregelen ingezet moet worden. Dit moeten zij aanvragen bij hun gemeente (Wmo/Jeugd) of zorgkantoor (Wlz).
Op de site van de SVB https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/vragen-over-coronavirus en van Per saldo https://www.pgb.nl/hulp-en-advies/slimme-lijstjes/slim-lijstje-pgb-en-corona/ vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. 
 
Onderaanneming
Naar aanleiding van gesprekken met de Federatie Landbouw en Zorg hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) extra informatie gedeeld over het doorbetalen van onderaannemers. We zien dat steeds meer hoofdaannemers inmiddels doorbetalen, maar ruim 66% geeft nog steeds geen duidelijk antwoord of betaalt zelfs niet door voor noodgedwongen niet-geleverde zorg, en zelfs niet voor begeleiden op afstand. Wij maken samen met de regionale organisatie momenteel wekelijkse overzichten hiervan en geven dat door aan de VNG en VGN om een strategie te bepalen op dit vlak. Zeker nu de richtlijn rond Dagbesteding er is (dagbesteding zoveel mogelijk weer fysiek invullen), zouden wij aanraden om naast de lobby voor naleving van de doorbetalingsafspraken ook in te zetten op het overtuigen van de instellingen om deelnemers (binnen de richtlijnen!) weer naar de zorgboerderij te laten komen. 
  
Financiële regelingen en overige informatie voor de agrarische sector 
In eerdere nieuwsbrieven kwamen de noodmaatregelen van de overheid om bedrijven financieel te ondersteunen al aan bod, hierbij gaat het om de NOW regeling, de Tozo en de TOGS.
Een belangrijke aanvulling op eerdere informatie: de TOGS-regeling is verruimd. Ook neventakken kunnen nu gebruik maken van de €4.000,- regeling, als aan de voorwaarden voor de regeling wordt voldaan en de sbi-code bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op de lijst staat.
Meer informatie op de website van de LTO 
 
Voor (meer) informatie over de financiële noodmaatregelen voor ondernemers en ZZP-ers en corona binnen de agrarische sector  verwijzen we naar de website van:

 • Werkgeverslijn land- en tuinbouw 
 • LTO Nederland

  
Voor de agrarische sector is ook een protocol opgesteld om veilig te werken tijdens de coronacrisis. Het protocol vindt je op de site van LTO.