Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In het landschap van de jeugdzorg speelt er veel: de wetgeving wordt aangescherpt, de eisen die de gemeente stelt en er is sprake van een groeiende vraag naar jeugdhulp in het algemeen én op zorgboerderijen. Dit stelt zorgboeren voor dilemma’s. Er zijn zorgboeren waarbij de lastendruk zo hoog wordt, dat zij overdenken of zelfs daadwerkelijk stoppen met de jeugdzorg op de zorgboerderij. Ook zijn er zorgboerderijen die uitbreiden, niet omdat ze graag een groter bedrijf willen, maar omdat ze aan de vraag willen voldoen. Ook merken zorgboeren dat de zorgzwaarte van de individuele deelnemer toeneemt.

Voor  deze problematiek en uitdagingen wil de Federatie in samenwerking met de Eleven Floawers Foundation zoeken naar antwoorden op hoe de zorgboeren aan de vragen rondom preventie, instroom, doorstroom en uitstroom binnen de jeugdzorg kunnen bijdragen. Eleven Floawers Foundation stimuleert veranderingen die inclusiviteit bevorderen voor mensen die leven in een achterstandssituatie. Zij willen nieuwe en veelbelovende initiatieven aanjagen, die duurzaam zijn en anderen inspireren, die mensen weer laten samenleven. Initiatieven die natuur, landbouw en zorg combineren hebben hun bijzondere aandacht. Hier sluit het vraagstuk van de jeugdzorg op zorgboerderijen goed bij aan.

De start van de samenwerking zal een conferentie zijn, waarbij een klein aantal jeugdzorgboeren vanuit het hele land gevraagd wordt om mee te denken over de problematiek van de preventie, instroom, doorstroom en uitstroom op de zorgboerderijen. Ook zal de vraag ‘welke zorgzwaarte kan een zorgboerderij voor jeugd bieden’ aan de orde komen. Bij deze conferentie zullen ook het ministerie van VWS en de gemeenten betrokken worden. De uitkomsten worden gedeeld met het ministerie, de hervormingsagenda jeugd en er zal gekeken worden welke thema’s verder opgepakt kunnen worden door en voor de zorgboerderijen.

De conferentie vindt plaats in mei, voor deze eerste bijeenkomst zijn vanuit de regionale organisaties 15 zorgboerderijen voorgedragen om hieraan mee te doen. De uitkomsten zullen met alle zorgboeren gedeeld worden, en er zal gekeken worden hoe het vervolg invulling te geven. Mogelijk zullen hier grotere groepen zorgboeren bij betrokken worden die jeugdzorg bieden. Wij hopen hierdoor een voortdurende landelijk een mooie bijdrage te kunnen leveren voor de jeugdzorg op zorgboerderijen.