Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is op 1 april van dit jaar door de eerste kamer aangenomen. De Wegiz moet het mogelijk maken dat ICT-systemen die binnen de zorg worden gebruikt, straks met elkaar kunnen communiceren. Het doel daarachter is dat zorgverleners eenvoudig elektronisch gegevens met elkaar kunnen delen, in de Wegiz staat dat dit in sommige gevallen verplicht elektronisch moet verlopen. De Wegiz gaat dus over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden. De Wegiz gaat niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf.

Er zijn 5 onderwerpen of gebieden waar de Wegiz zich als eerste op richt (in totaal zijn er 11 onderwerpen). De 5 geprioriteerde onderwerpen zijn:
1. Basisgegevensset Zorg (BgZ): de minimale set aan patiëntgegevens (denk aan NAW–gegevens, allergie-informatie en laboratoriumuitslagen van een patiënt) in de medisch specialistische zorg.
2. Beeldbeschikbaarheid: de overdracht van beeldvormende diagnostiek (denk aan röntgenfoto’s, echobeelden, MRI-beelden) tussen ziekenhuizen en instellingen voor medisch specialistische zorg.
3. Verpleegkundige overdracht (eOverdracht): de gegevens van een cliënt, zoals administratieve gegevens, informatie over de achtergrond van de cliënt, medische informatie, het zorgplan en de gezondheidstoestand van de cliënt die tussen verpleegkundigen wordt overgedragen.
4. Medicatieoverdracht: actueel en compleet medicatieoverzicht per patiënt in de hele keten (voorschrijven, uitgifte door de apotheek, opslag/beheer, klaarmaken, toedienen en evalueren).
5. Acute Zorg: spoedeisende hulp

De onderwerpen medicatieoverdracht (4) en verpleegkundige overdracht (3) kunnen relevant zijn voor zorgboerderijen. De verwachting is dat zorgboerderijen vooral te maken zullen krijgen met de regels rondom medicatieoverdracht. Het doel van de Wegiz is dat in de toekomst medicatieoverzichten en toedienregistratie volledig digitaal worden overgedragen en geregistreerd. Dat moet fouten in medicatie voorkomen, waardoor de zorg aan cliënten beter en veiliger wordt.

Wat doet de Federatie?

Het ministerie van VWS heeft rond de thema’s van de Wegiz projectgroepen opgestart die de implementatie moeten regelen. De Federatie is aangehaakt bij het onderwerp medicatieoverdracht via de projectleider van de sector GGZ. Samen met haar probeert de Federatie zicht te krijgen op de gevolgen van de ontwikkelingen binnen het project zodat ze een inschatting kan maken van de impact voor zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgorganisaties. De eerste acties bestonden uit het in beeld brengen van relevante ICT-leveranciers en inventariseren in hoeverre zij zijn aangehaakt en voorbereid op de ontwikkelingen vanuit de Wegiz.

Met betrekking tot het onderwerp verpleegkundige overdracht/ eOverdracht werkt de Federatie samen met een collega brancheorganisatie, ZorgthuisNl. ZorgthuisNl is betrokken bij de projectgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt en behartigd daarin de belangen van kleinschalige aanbieders. Zij vragen bijvoorbeeld aandacht voor kleine zorgaanbieders die maar enkele keren per jaar met eOverdracht te maken hebben en zoekt naar passende oplossingen voor deze groep zorgverleners, waar mogelijk ook zorgboerderijen onder kunnen vallen.

Meer weten?

Hoofdpagina over de Wegiz van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Website over medicatieoverdracht: Programma Samen voor medicatieoverdracht

Deelnemen aan de community Medicatieoverdracht Nederlandse GGZ?

De Nederlandse ggz heeft de community Medicatieoverdracht gelanceerd. Een online community waar je elkaar vragen stelt, ervaringen uitwisselt, informatie vindt en op de hoogte blijft van wat er speelt rondom Medicatieoverdracht binnen de ggz. De community helpt je om verbinding te zoeken met collega’s en van elkaar te leren op weg naar volledige digitale medicatieoverdracht. De community is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is binnen de ggz en zich bezighoudt met medicatiegegevens en Medicatieoverdracht. Aanmelden kan via dit registratieformulier.