Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Tot 2027 stelt het kabinet in totaal € 138 miljoen beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hiervan gaat onder andere € 83 miljoen naar gespecialiseerde clientondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie. Hiermee wordt de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en een (intensieve) zorgvraag toekomstbestendig gemaakt, waarbij ook gemeentes een belangrijke verantwoordelijkheid hebben.

Vanuit de Federatie zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van hoofdstuk 6 binnen de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Dit hoofdstuk richt zich op mensen die een levenslange, levensbrede beperking hebben, thuis wonen en voor wie Wmo ondersteuning (bijv. dagbesteding en/of begeleiding) nodig is om met eigen regie volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.
Wij hebben ons ingezet voor een aantal belangrijke pijlers samen met andere betrokken partijen, en we zijn heel blij te melden dat deze zijn overgenomen in deze toekomstagenda.

Passende beschikkingsduur

Een aantal van de pijlers waar we ons hard voor hebben gemaakt, zijn de passende beschikkingsduur met de mogelijkheid tot op- en afschalen, de betere doorstroommogelijkheden voor dagbesteding naar werk en ook hier de mogelijkheid om op én af te schalen, levensloopbegeleiding voor deelnemers en de problematiek voor mensen met een complexe hulpvraag in de WMO, die niet onder de WLZ vallen. Ook in het vervolg en de uitwerking van deze toekomstagenda zal de FLZ zich blijven inzetten voor de deelnemers op de zorgboerderijen.
De volledige uitwerking Toekomstagenda is na te lezen op de website van de rijksoverheid: