Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Op donderdag 21 december 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een nieuw toetsingskader Medicatieveiligheid op haar website gepubliceerd.

Het gebruik van verkeerde geneesmiddelen of verkeerd gebruik van geneesmiddelen brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld dat de gezondheid van mensen wordt geschaad door onjuist gebruik. Medicatieveiligheid is bij uitstek een thema waarbij meerdere zorgprofessionals in een keten goed met elkaar moeten samenwerken en afstemmen. Denk hierbij aan een verpleegkundige, begeleider, verzorgende, de apotheek en de arts die de medicatie voorschrijft. Ook is het belangrijk om de wensen van de cliënt als uitgangspunt te nemen.

De IGJ kijkt of er op organisatieniveau duidelijke afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling, zowel binnen als buiten de organisatie. En of verantwoordelijkheden glashelder zijn belegd. Het gaat bijvoorbeeld om taken als: reik je veilig medicatie aan en dien je medicatie veilig toe? Maak je goede afspraken met je cliënt? Verstrek je de juiste medicatie aan de juiste cliënt? Monitor je het effect van de medicatie en let je op bijwerkingen? Stem je je medicatiezorg goed af met collega’s? Evalueer je het medicatiegebruik? Zorgprofessionals hebben een belangrijk rol, waarin ze bijdragen aan veilig medicatiegebruik en het verkleinen van het risico op verkeerd of onnodig medicatiegebruik.

Het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid vind je op de site van de IGJ.