Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Minister Conny Helder komt mede door inspanning van de Federatie Landbouw en Zorg terug op haar besluit van dit voorjaar om PGB voor wooninitiatieven af te schaffen. Het was onderdeel van een groter plan om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Het PGB blijft beschikbaar voor het kleinschalig wooninitiatief. Ze schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer van 8 juli dat veel van deze initiatieven juist een aanvulling zijn op de zorg in natura en versterken de bedoeling van PGB: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld. Daarom blijft het PGB ook voor wooninitiatieven bestaan.

Inspanning Federatie

De Federatie heeft zich samen met de andere branche-organisaties voor kleinschalige zorg ingespannen om dit resultaat te bereiken. In onze brief hebben we aangegeven dat wij, net als de minister, vinden dat dat het onwenselijk is om bewoners van een wooninitiatief ‘gedwongen’ een PGB aan te laten vragen, enkel omdat het betreffende initiatief niet gecontracteerd is door het zorgkantoor. Er moet dus een goede weg geboden worden voor wooninitiatieven die Zorg In Natura willen leveren. Aansluitend daaraan moet het recht op het inzetten van PGB blijven bestaan als dit wel de beste vorm is voor de deelnemer.

In haar brieven geeft Helder aan dat ze gaat onderzoeken of sommige initiatieven waarbinnen er minder of geen sprake is van eigen regie beter passen bij contractering via Zorg In Natura. Tegelijkertijd wil ze ook kijken of het mogelijk is om deze initiatieven te helpen om de regie van de budgethouder in voldoende mate mogelijk te maken. Daar staan de Federatie Landbouw en Zorg, Zorgthuisnl, de BVKZ en Alfazorg ook van harte achter.

Reëel tarief PGB

In het PGB debat van 23 juni sprak de minister al over een PGB werkplaats om de kennis bij de toegang te vergroten. Zij geeft verder aan dat zij initiatieven die de eigen keuze en vrijwillige deelname ondersteunt en dat zij op regionaal niveau zal onderzoeken wat nodig is om over voldoende aanbod van Zorg In Natura te beschikken. Daar zijn we blij mee.

Verder heeft de minister in het debat toegezegd met de VNG, Per Saldo en de brancheverenigingen op korte termijn te onderzoeken of er een helder kader vastgesteld kan worden over de hoogte van PGB tarieven, in lijn met de AMvB reële kostprijs. Hierbij zal de Federatie ook gezamenlijk met de andere brancheverenigingen optrekken.

De gesprekken met zorgkantoren gaan nu over een praktisch uitvoerbaar traject voor de omvorming van PGB naar Zorg In Natura. De minister schrijft in haar brieven dat ze dit graag samen met de brancheverenigingen wil uitwerken. Uiteraard zijn wij daar blij mee en zetten wij ons maximaal in voor een betere doorstroom van PGB naar ZIN voor wooninitiatieven die dat zelf willen, en voor versterking van de eigen regie van bewoners. Overigens niet alleen in PGB maar ook in ZIN-gefinancierde initiatieven.