Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Vóór 1 januari 2024 moeten alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw) én dit doen met meer dan tien zorgverleners, een vergunning aanvragen bij het CIBG. Alleen zorgboeren die volledig in onderaanneming werken hoeven zelf geen vergunning aan te vragen als zij werken voor een hoofdaanbieder (bijvoorbeeld een regionale inkooporganisatie) die zelf zorg verleent. Ook zorgboeren die uitsluitend zorg bieden vanuit de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hoeven geen vergunning aan te vragen.

Uit de korte poll uit de vorige nieuwsbrief blijkt dat een aanzienlijk deel van de zorgboeren die wel vergunningsplichtig is, de vergunning nog niet heeft aangevraagd. Hier kunnen grote consequenties aan zitten. Zo kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een boete opleggen. Belangrijk is dus om de vergunning zo snel mogelijk aan te vragen. In ieder geval vóór 1 januari 2024. Dat kan ook als nog niet alles is geregeld wat vereist is voor het afgeven van de vergunning. Voor het aanvragen van de vergunning bij het CIBG is eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig.

Wat als ik nog niet aan de voorwaarden voor een vergunning voldoe?

Om een vergunning te kunnen krijgen moet een zorgaanbieder voldoen aan een aantal eisen. Een van die eisen is het hebben van onafhankelijk intern toezicht. Mocht je het intern toezicht nog niet volledig hebben ingericht, vraag dan wel voor 1 januari de vergunning aan. Het CIBG neemt dan contact met je op om hier verder afspraken over te maken, zodat je het intern toezicht alsnog kunt inrichten.   

Meer informatie

Eerder verschenen er in onze nieuwsbrieven al diverse artikelen over de Wtza (waaruit de meldplicht, de vergunningsplicht en het regelen van intern toezicht voortkomen), en wat je ermee moet als zorgboer. De belangrijkste hiervan (zoals voorbeeld statuten en -regelementen voor het intern toezicht of uitleg over welke zorgverleners  je moet meetellen voor de grens van 10, zie blz 6 bij de antwoorden op de vragen uit het Webinar in 2021) zijn terug te vinden op onze site en in de Infotheek. Ook op de site toetredingzorgaanbieders.nl is handige informatie te vinden, bijvoorbeeld de checklist om te bepalen of je vergunningsplichtig bent. We helpen je vast op weg bij vraag 1: een zorgboerderij wordt gezien als een instelling, bij de eerste vraag moet je dus op ‘ja’ klikken.

Heb je vragen over de vergunningsaanvraag, dan kun je contact opnemen met het CIBG op telefoonnummer (070) 340 6350 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Uitleg over het overgangsrecht

De vergunningsplicht geldt al vanaf 2022. Alle zorgaanbieders die gestart zijn op of na 1 januari 2022 en vallen onder de vergunningsplicht, moeten nu al in het bezit zijn van een vergunning om zorg te mogen leveren. Voor bestaande zorgaanbieders (die al voor 2022 gestart waren) geldt tot 1 januari 2024 een overgangsrecht. Dit overgangsrecht loopt nu dus bijna af. Zorgaanbieders die vallen in het overgangsrecht kunnen vóór 1 januari hun vergunning nog kosteloos aanvragen bij het CIBG.