Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het is niet lang meer tot de deadline van 1 januari 2024, de datum waarop bestaande zorgboerderijen die vallen onder de vergunningsplicht hun intern toezicht geregeld moeten hebben.

Om zorgboeren te ondersteunen bij het inrichten van het intern toezicht, werkt de Federatie samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders (NVTZ). Zorgboeren kunnen zich bij de NVTZ aanmelden voor een ondersteuningsprogramma .

Daarnaast stellen we modelreglementen en -statuten beschikbaar die we ontwikkelden samen met de NVTZ en andere partijen die betrokken zijn bij het ondersteuningsprogramma. Hieronder vind je deze modellen met een gebruikstoelichting. Je kunt deze modellen als basis gebruiken en aanpassen naar je eigen situatie. Let er op dat je het juiste model kiest, dit hangt af van de rechtsvorm van je zorgboerderij.

Welke zorgboerderijen vallen ook al weer onder de vergunningsplicht en de plicht om intern toezicht te regelen?

De vergunningsplicht en de plicht om intern toezicht in te richten, geldt voor zorgboeren die zorg bieden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw) en dit doen met meer dan 10 individuele zorgverleners (personen). Het aantal uren dat iemand zorg biedt maakt niet uit, dus ook parttimers tellen als 1 persoon. Het gaat om alle personen die beroepsmatig zorg bieden aan de deelnemers, dus ook de zorgboer/zorgboerin, ZZP-ers en onderaannemers tellen mee wanneer zij zorg bieden. Ondersteunend personeel dat géén zorg levert, telt niet mee voor het aantal van 10. Hierbij kun je denken aan administratieve medewerkers, boekhouders, vrijwilligers of schoonmakers.
NB 1: Het gaat alleen om zorgverleners die zorg vanuit de Wlz of de Zvw leveren. Zorgverleners die uitsluitend Jeugdzorg of Wmo-zorg bieden tellen dus niet mee.

NB 2: Zorgboeren die volledig in onderaanneming werken van een hoofdaanbieder die zelf ook zorg verleent (bijvoorbeeld een regionale inkooporganisatie), zijn vrijgesteld van de verplichting tot vergunning en intern toezicht. Belangrijk hierbij is dat deze uitzondering alleen geldt als je alle zorg via de hoofdaanbieder levert! Heb je bijvoorbeeld naast de zorg die je via de inkooporganisatie levert ook 1 deelnemer die vanuit een PGB wordt betaald, dan ben je niet volledig in onderaanneming en heb je dus te maken met de vergunningsplicht en moet je zelf een vergunning aanvragen en intern toezicht regelen als je meer dan 10 zorgverleners hebt.

Wat is intern toezicht?

Een interne toezichthouder geeft de dagelijkse of algemene leiding advies en is een belangrijke spiegel. Goed en effectief intern toezicht kan daarmee de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg verbeteren. Het intern toezicht vanuit de Wtza is wat anders dan een Raad van Toezicht en kent ook minder bevoegdheden. Het is wel mogelijk dat een Raad van Toezicht optreed als intern toezichthouder wanneer deze voldoet aan de eisen uit de Wtza.

Het interne toezicht moet op grond van de Wtza bestaan uit minimaal 3 personen en deze personen werken zowel in het belang van de zorgaanbieder, het maatschappelijk belang als in het belang van de betrokken belanghebbenden.

Het toezicht kent een aantal formele eisen om de onafhankelijkheid van de interne toezichthouders te garanderen:
• Een interne toezichthouder mag geen deel uitmaken van de dagelijkse of algemene leiding van de zorgboerderij;
• Het interne toezicht is zo ingericht dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de zorgboerderij en welk ander (deel)belang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
• De zorgboerderij moet op een inzichtelijke manier vastleggen hoe de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de interne toezichthouder en de dagelijkse of algemene leiding is geregeld en dat geldt ook voor de manier waarop interne conflicten tussen de interne toezichthouder en de dagelijkse of algemene leiding worden geregeld. (zie hiervoor ook de modelreglementen – en statuten hierboven).

Meer lezen over intern toezicht?

- 10 voordelen van intern toezicht
- Meerwaarde van een Raad van Toezicht (ervaringsverhaal)
- Een raad van toezicht oprichten, een moetje of heb je er echt wat aan?

Meer informatie over de Wtza in het algemeen vind je in de infotheek (eerste even inloggen).