Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Help je ook mee om bij de ministeries in beeld te brengen hoeveel druk er zit op zorg en onderwijs?

Doe mee aan de enquête Druk op de keten onderwijs, kinderopvang en zorg. De enquête maakt inzichtelijk of er sprake is van een toename van het aantal kinderen dat behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, hoe de aard van die behoefte zich ontwikkelt en de ontwikkeling van wachttijden en wachtlijsten.

Door het invullen van de enquête helpt u om zicht te krijgen op regionale en landelijke ontwikkelingen. Op basis daarvan kunnen de ministeries van VWS en OCW met ketenpartners tot oplossingen komen voor in de praktijk gesignaleerde problemen. In de enquête wordt gevraagd naar het aantal kindplaatsen, de gemiddelde wachttijd (aantal weken) en de gemiddelde wachtlijst (aantal kinderen). Als u hiervan geen exacte gegevens heeft, is het ook toegestaan om een schatting te maken. Dit onderzoek richt zich alleen op kinderen van 0 t/m 13 jaar. Wij willen u vragen om de enquête in te vullen vóór 10 juni. Inhoudelijke vragen over de enquete kunnen naar t.roosenstein@berenschot.nl worden gestuurd.

 Aanleiding 

Zowel vanuit de zorg als het onderwijs en de kinderopvang komen signalen naar voren over een ervaren toename van het aantal (jonge) kinderen met zwaardere zorgvragen. Er komen steeds meer signalen binnen uit het land (zowel onderwijs als opvang en zorg) over toenemende aanmeldingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, speciaal basisonderwijs, en kinderdagcentra. Het lijkt hierbij vooral te gaan om jonge kinderen. In de kinderdagcentra worden meer kinderen gezien met een zwaardere zorgvraag. De kinderdagcentra geven aan dat veel van deze kinderen niet kunnen doorstromen naar het onderwijs, maar ook dat het onderwijs onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden heeft. Het is van belang voor de volksgezondheid dat het Ministerie van VWS en het Ministerie van OCW knelpunten in de keten kan identificeren, om passende zorg voor kinderen te garanderen. 

Toelichting onderzoek 

Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoe de druk in de keten van opvang, onderwijs en zorg zich ontwikkelt, waar in de keten de druk zich met name concentreert en welke trends en factoren hierachter schuilgaan. Om zicht te krijgen in de keten is zowel de kant van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen en gezinnen relevant (de vraag) als de kant van de capaciteit van opvang, onderwijs- en zorginstellingen om in deze behoefte te voorzien (het aanbod). Een heldere analyse hiervan helpt om te onderscheiden welke factoren beïnvloedbaar zijn en om te kunnen anticiperen op trendmatige ontwikkelingen. Ook helpt het om eventueel effectieve ingrepen te doen in de keten. Het eindbeeld van de juiste zorg en het juiste onderwijs op de juiste plek kan hiermee een stap dichterbij worden gebracht.

Deelname aan het onderzoek 

De enquête betreft een aantal vragen naar de beschikbare capaciteit voor kinderen met ondersteuningsbehoefte en de daadwerkelijke invulling van deze capaciteit over de tijd en de ontwikkeling van wachtlijsten en wachttijden. De input van de enquête verwerken wij anoniem in ons rapport. De input zal meer zicht geven op het landelijk en regionaal aantal kinderen dat een plek kan vinden bij organisaties die dagbesteding aanbieden, de tekorten die er zijn, op de ontwikkeling van de problematiek over de tijd en knelpunten binnen de keten. Op basis daarvan kan het ministerie uiteindelijk met ketenpartners komen tot oplossingen voor de in de praktijk gesignaleerde druk op de keten. 

Heb je hier ook ervaringen mee? Doe mee aan de enquête!