Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Een groot aantal zorgboeren en hun medewerkers neemt al deel aan intervisie, en binnen het kwaliteitskader is dat ook een essentieel onderdeel van het reflecteren en leren.. We merken vanuit de Federatie dat er verschillen zijn in de vormen en onderwerpen die besproken worden. Maar wat is eigenlijk intervisie en welke tools zijn ervoor beschikbaar in het kwaliteitskader?

Waarom reflectie & hoe past intervisie hierin

Wij reflecteren binnen de zorg om ons handelen en de zorg continu te verbeteren. De reflectie is opgenomen in het kwaliteitskader Landbouw en Zorg en vindt op meerdere manieren plaats en op meerdere niveaus. Deze niveaus zijn binnen de zorg op het gebied van de individuele begeleider;  het team op de zorgboerderij en/of team rondom de deelnemer; de zorgboer in de rol als verantwoordelijke en reflectie van de zorgboerderij als organisatie.

Intervisie is één manier om reflectie te verkrijgen op het eigen handelen van de professional, de individuele begeleider. Deze professionele uitwisseling vindt plaats tussen medewerkers, die in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn.  Als je deze vorm van reflectie toepast, zet je in op het vergroten van de eigen professionele deskundigheid van de medewerkers. Belangrijk is dat de intervisie groep geen hiërarchie kent en dat de er een veilige omgeving wordt gecreëerd.

De inhoud en structuur

Tijdens de intervisie kunnen meerdere onderwerpen besproken worden, zoals: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens - overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen. Belangrijk is dat het tijdens de intervisie om de persoon gaat die de casus heeft ingebracht en niet om de casus zelf.

De structuur tijdens de intervisie is ook belangrijk, er is altijd iemand die de casus inbrengt, het is handig om dit vooraf af te spreken. Ook is er altijd een gespreksleider die de tijd en de te volgen methode van de bijeenkomst in de gaten houdt. Dit kan iemand uit de groep zijn, bijvoorbeeld een wisselende gespreksleider bij intercollegiale intervisie of het kan een onafhankelijke gespreksleider zijn bij begeleide intervisie. Belangrijk bij intervisie is zoals eerder aangegeven, dat er wordt afgesproken dat alles wat er wordt besproken tijdens de intervisie binnen de groep blijft, hierdoor wordt een veilige omgeving gecreëerd. Er zijn veel intervisie methoden, waaronder o.a. de Socrates methode, de roddelmethode, de dominante ideeën methode en de methode leren van successen zoals vermeld op de site als onderdeel van het kwaliteitskader.

De vormen van intervisie

Er bestaan meerdere vormen van intervisie:

Intercollegiale intervisie

Bij intercollegiale intervisie ondersteunen collega’s elkaar op gelijkwaardige basis. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van pasklare oplossingen. De bedoeling is juist te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie en groei.

Begeleide intervisie

Bij begeleide intervisie gaat het om begeleide bijeenkomsten met collega’s. De begeleider bij deze bijeenkomsten is bij voorkeur een onbekende van de intervisiegroep; iemand van buiten de organisatie of in ieder geval van buiten het team. De intervisiegroep kan kiezen of dit een erkende begeleider (supervisor) is of niet. Indien het een erkende supervisor is, dan is er een mogelijkheid dat deze aftekent voor de reflectie voor bijvoorbeeld het SKJ register, waardoor er geen verslagen gemaakt hoeven te worden. Dit laatste gaat over de administratieve afhandeling en verantwoording van de intervisie en heeft geen invloed op de inhoudelijke kant.

Voor een beginnende intervisiegroep is het verstandig om een begeleider/supervisor erbij te vragen (wel of niet erkend), om de intervisie goed op te starten en structuur aan te brengen.

Het beste aantal deelnemers bij intervisie is vier tot acht, waarbij de deelnemers onderling geen gezag relatie hebben. Daarbij komt eventueel de begeleider/supervisor. Tussen elke bijeenkomst van de intervisiegroep zit maximaal 8 weken. Een intervisie bijeenkomst duurt gemiddeld twee uur, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Tot slot

Een goede intervisiebijeenkomst levert voor alle deelnemers, en niet alleen voor de inbrenger, veel inspiratie op. Waardoor deze vorm van reflectie direct weer een positieve invloed heeft op zorg voor de deelnemers.