Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De jaarlijkse uitvraag naar levert veel inzichten op, die helpen bij de belangenbehartiging. Daarom roept de Federatie zorgboeren op de kengetallen enquête over 2022 ook weer in te vullen. Je vindt hem in de KwApp bij het jaarverslag en via deze link.

Zo blijkt uit de ingevulde enquêtes dat 41% van de zorgboeren problemen heeft met de financiering. Hier wordt via diverse kanalen aandacht voor gevraagd. Regio’s behartigen de belangen op gemeente of regio-niveau, de Federatie zet in op zorgverzekeraars en uniforme en behapbare voorwaarden die aan de zorg gesteld worden. Ook werkt de Federatie samen met het ketenbureau I-sociaal domein aan contractstandaarden voor de WMO en de Jeugdzorg. Het kwaliteitskader helpt daarbij.  

De zorglandbouw wordt wel steeds meer gezien en gehoord door overheid en financiers. Zo is onlangs de inleverdatum voor het indien van jaarverantwoording opgeschoven, zie het andere artikel in de nieuwsbrief.

Waar de reguliere zorg al een aantal jaren kampt met personeelstekorten, zien we in de enquête over 2021 dat dit probleem nu ook doorsijpelt naar de zorglandbouw. 17% van de zorgboeren heeft moeite met de bezetting.  Voor het komende jaar zal de Federatie daarom zoeken naar manieren om zorgboeren hierbij te ondersteunen.

Verder blijkt uit de enquête een lichte toename van woonzorg, en ook het aanbod in de jeugdzorg steeg, van 19 naar 24 %.

Wat ook opvalt is dat de financiering via PGB afneemt. Samen met andere brancheorganisaties zet de Federatie zich in voor het oplossen van problemen rondom het PGB.