Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie heeft via de zogenaamde internetconsultatie gereageerd op het voorstel voor het uitvoeringsbesluit van de Wtza en de Regeling jaarverantwoording. Bij een internetconsultatie krijgen burgers de kans om te reageren op een voorstel voor nieuwe wet- en regelgeving. Dit is het moment waarop je het beleid van de overheid kunt beïnvloeden. De Federatie heeft dit gedaan en (mede) daardoor is de regelgeving uiteindelijk op een aantal belangrijke punten aangepast. In het overzicht hieronder zie je welke winst dit heeft opgeleverd:

  • In de jaarverantwoording is het mogelijk om inkomsten uit zorg en inkomsten uit overige activiteiten (bijvoorbeeld agrarische activiteiten) te scheiden. Dit is belangrijk voor een juiste interpretatie van de winstpercentages en de beeldvorming over de sector.
  • In de voorgestelde regeling was het voor alle zorgaanbieders (groot en klein) verplicht om een controleverklaring van de accountant aan te leveren. Deze is voor kleine zorgaanbieders (denk in de richting van een omzet van minder dan 12 miljoen) komen te vervallen.
  • Eenmanszaken met (ingehuurd) personeel hoeven slechts beperkte financiële gegevens aan te leveren, waardoor hun privacy (bijvoorbeeld hun inkomen) beter beschermd wordt. (ZZP-ers hoeven geen jaarverantwoording te doen)
  • In de nieuwe regeling zijn de administratieve lasten beperkt, doordat er minder gegevens opgevraagd worden dan in de bestaande jaarverantwoording voor jeugd- en Wtzi-instellingen.
  • Zorgboeren die zowel jeugd als zorg leveren hoeven maar 1 keer een jaarverantwoording te doen en vallen daarmee ook onder de nieuwe (kortere) jaarverantwoording.
  • De Federatie heeft ook gepleit voor een vrijstelling voor de jaarverantwoording voor onderaannemers (zorgboeren die hun zorg via een inkooporganisatie leveren), helaas is dit voorstel niet overgenomen.

Naast de deelname aan de internetconsultatie, werkt de Federatie nauw samen met VWS en andere partijen om te zorgen voor informatiemateriaal, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat nieuwe wetgeving betekent voor zorgboeren. De webinars over de Wtza en de jaarverantwoording zijn daar voorbeelden van. Daarnaast wordt er op verzoek en op basis van een opzet van de Federatie een beslisboom (soort schema) ontwikkeld, waarmee zorgboeren via een stroomschema kunnen zien welke elementen uit de Wtza voor hen van toepassing zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Ook naar de toekomst toe blijft de Federatie de belangen van zorgboeren behartigen en informatie delen in de Infotheek.