Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie Landbouw en Zorg hield een enquête onder de bij haar aangesloten zorgboeren. Aan de enquête deden 131 zorgboeren mee.

Logeren na dagbesteding het meest

Alle zorgboeren bieden dagbesteding. Daarnaast biedt 18 procent kortdurend logeren aan, gevolgd door vakantie opvang met 15 procent. Ambulante zorg wordt verleend door 12 procent en permanent verblijf biedt 9 procent. Ook biedt 13 % onderwijs op de zorgboerderij aan.

Zorgboer meestal vijftiger

Relatief veel zorgboeren (44%) vallen in de leeftijd 50 t/m 59. Maar twee procent is jonger dan 30. 9 procent is dertiger en 17% veertiger. Ook zijn er nog 5 procent zorgboeren van 65 jaar en ouder. Bij 44 procent speelt het thema bedrijfsopvolging. In 63 procent is er bedrijfsopvolging binnen de familie, 14 procent zegt dat het van buiten komt en 24 procent heeft geen bedrijfsopvolging (in de reguliere landbouw is dat 59 procent). Bedrijfsopvolging is dus een belangrijk thema in de zorglandbouw in de komende jaren, en de Federatie zal hier opnieuw met curusmateriaal en webinars aandacht aan besteden (een eerder webinar was 9 december 2020).

Doelgroepen

De meeste deelnemers op zorgboerderijen zijn mensen met een verstandelijke beperking, daarna mensen met psychische of sociaal-psychische klachten, gevolgd door mensen met dementie.  Van alle zorg op de zorgboerderij wordt de meeste zorg vanuit de Wlz gefinancierd (38,5 %), gevolgd door Wmo (37,7 procent), Jeugdwet (19,4%). Overig/niet bekend neemt 4,3% en Zvw 0,1%.   

Corona

Een meerderheid van zorgboeren heeft een omzetdaling gezien door corona. 30 procent zegt dat de omzetdaling 0 of klein was, bij 59 procent was de omzetdaling 5 tot 45 procent en bij 1,5 procent was de omzetdaling meer dan 45 procent. De kosten zijn in die tijd licht toegenomen.

Geen gedwongen zorg

In de meeste gevallen leveren zorgboeren geen onvrijwillige zorg. Slechts bij 1,5 procent is er sprake van en vallen de betreffende zorgboerderijen onder de Wet Zorg en Dwang.