Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Uit de kengetallen enquête die 121 zorgboeren over 2022 hebben ingevuld, blijkt een verschuiving van financiering van Zorg in Natura met eigen contracten (van 35% in 2021 naar 24% in 2022) naar PGB (van 22% naar 26%) en onderaanneming via zorgboeren-inkooporganisatie (van 25% naar 32%). Onderaanneming via een reguliere zorgaanbieder is gelijk gebleven. Dit past bij de signalen die we reeds opvingen dat inkoopprocedures steeds ingewikkelder worden en  keuzes van gemeenten om met minder contractpartijen te werken.

Financiering wordt door veel zorgboeren als een van de knelpunten genoemd (41% in 2021 naar 46% in 2022). Los van de financiering zien we dat  overall meer (21% in 2022) zorgboerderijen belemmeringen ervaren dan in 2021 (15% in 2021).

De belangrijkste belemmeringen die worden genoemd, zijn financiering (van 41% naar 45%) en wet- en regelgeving (dit is wel afgenomen: van 44% naar 30%). Ook opvallend is dat personeelsgebrek afgelopen jaar minder (10%) problemen gaf dan een jaar eerder (20%). Zorgboerderijen zijn als werkplek duidelijk populair, want in de reguliere zorg ervaart 80% van de aanbieders problemen met het vinden van personeel (volgens Zorgwijzer.nl). Er zijn wel veel zorgen omtrent hogere verplichte salarissen tegenover laag blijvende tarieven. Dit is een belangrijk onderwerp vanuit de Federatie in de belangenbehartiging..

Ook opvallend is dat er relatief minder jeugdzorg wordt geboden. In 2021 was 24% van de geboden zorg jeugdzorg, in 2022 is dit gedaald naar 16%. Dit blijkt ook uit de cijfers rondom logeren (24% naar 12%), vakantieopvang (17% naar 7%) en onderwijs (van 9% naar 5%). Er vindt een verschuiving plaats naar de Wlz (van 40% naar 46%) en een beetje naar de Wmo (van 33% naar 35%). De Wmo geeft zorgboerenwel de meeste zorgen. Zorgboeren hebben last van de verschillende contractstandaarden bij gemeenten, traagheid of achterstanden in de verwerking van aanvragen en vergoedingen en geen of lage vergoedingen voor vervoer. Hier is vanuit de Federatie veel aandacht voor, na eerdere aandacht voor problemen in de jeugdzorg.

De gemiddelde omzet per bedrijf in de zorglandbouw is iets afgenomen (van 288.000 naar 272.000) en de totale omzet zou daarmee ook iets gedaald zijn (van 251 miljoen naar 244 miljoen).

De Federatie is erg blij met alle ingevulde enquêtes. Kwaliteitsmedewerker Maya de Wilde: “De cijfers helpen enorm om in gesprekken met VWS de stellingen goed cijfermatig te onderbouwen. We begrijpen dat het voor zorgboeren soms wat extra werk is, maar met deze cijfers kunnen we echt ons werk beter doen in de belangenbehartiging voor lastenverlichting en betere posities voor zorgboeren. Graag blijven invullen dus elk jaar! We bekijken het nauwkeurig en lezen ook de vele persoonlijke opmerkingen en hartekreten. ”