Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Vandaag (8 maart) heeft Follow the Money een artikel uitgebracht over toezicht op de financiën van aanbieders in de Jeugdzorg en met name jeugdzorgboerderijen met paarden. Ook Pointer televisie heeft aandacht besteed aan jeugdzorg-gelden. De onderzoekers hebben veel mensen in en rond de zorglandbouw gesproken. We hebben geprobeerd onze sector duidelijk voor het voetlicht te brengen.

Graag laten we ook weten hoe wij ernaar kijken. Zie ook het artikel Zorgboeren werken aan kwaliteitskader.

Positieve resultaten zorglandbouw

De Federatie Landbouw en Zorg en haar leden zijn trots op de zorglandbouw. Zorgboeren en -boerinnen bieden een bijzondere, vaak kleinschalige vorm van zorg in een unieke setting. De zorglandbouw staat voor huiselijk en persoonlijk, maatschappelijke participatie, handen uit de mouwen, buitenleven, natuurlijk ritme en goed eten. Cliënten/deelnemers en hun mantelzorgers waarderen dit enorm. De vraag naar zorg op zorgboerderijen is daarom groot en neemt toe.

De sector beschikt over een eigen kwaliteitskeurmerk (Kwaliteit laat je zien!) dat onafhankelijk wordt getoetst en periodiek met de Inspectie IG&J wordt besproken. Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboerderijen hebben dit keurmerk of andere goedgekeurde keurmerken uit de zorg. De sector investeert in scholing, professionalisering, kwaliteit en veiligheid. Op dit moment ontwikkelen wij samen met deelnemers, zorgboeren en overheden een kwaliteitskader voor de zorglandbouw dat kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn verder bestendigt.

Zorgboeren zijn zorgaanbieders die, net als andere zorgaanbieders, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg moeten bieden. Ze moeten zich houden aan wettelijke kaders, regels en inkoopafspraken met mensen met een PGB, zorgkantoren of gemeenten. In Nederland stellen de NZa en gemeenten (maximale) zorgtarieven vast en controleren rechtmatige besteding van het zorggeld.

Zorgboeren zijn vaak regionaal georganiseerd in inkoopcollectieven en verenigingen. Ruim twee derde van de zorgboerderijen in Nederland is via deze regionale organisaties aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (850 zorgboeren in totaal).

Verantwoordelijkheid op kwaliteit

Als Federatie Landbouw en Zorg richten wij ons –net als de regionale organisaties- primair op kwaliteit en veiligheid van de zorg. We hebben geen financieel toezichthoudende taak. We controleren de jaarcijfers van de aangesloten zorgboeren en organisaties niet.

Follow the Money en Pointer presenteerden op 8 maart 2021 informatie waaruit zij concluderen dat een aantal zorgboerderijen, dat zorg biedt aan jeugd, bijzonder positieve financiële resultaten boekt, waaronder met paardentherapie.

Dergelijke signalen zijn ons, de Federatie Landbouw en Zorg en de regionale organisaties, niet eerder ter ore gekomen. Aangezien wij de jaarcijfers van individuele zorgboerderijen niet controleren, kunnen wij de voorstelling van zaken door Follow the Money en Pointer niet bevestigen of ontkennen. In het algemeen is ons beeld dat zorgboeren met hart en ziel werken aan hun bedrijf, investeren en bovenmatige inzet plegen om zorg te bieden die het verschil maakt voor cliënten/deelnemers.

Wij nemen de gepresenteerde zaken echter zeer serieus. Wij gaan over deze thematiek met onze leden en stakeholders in gesprek. We willen een bijdrage leveren aan een vitale sector waar publieke middelen op verantwoorde en doelmatige wijze besteed worden.

Groei van regionale samenwerkingsverbanden

Een groot deel van de zorgboerderijen werkt samen in regionale samenwerkingsverbanden voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en zorginkoop. In de eerste plaats omdat steeds meer gemeenten hierom vragen. Zij werken bij voorkeur met een beperkt aantal contractpartners. In de tweede plaats omdat aanbestedingsprocedures ingewikkeld en administratief complex zijn.

Zorgboeren beschikken vaak niet over de hiervoor benodigde expertise en systemen. De ontwikkeling van samenwerkingsverbanden is overigens niet alleen voorbehouden aan de zorglandbouw. Ook andere kleinschalige zorgaanbieders organiseren zich op die manier. In een steeds complexer zorgstelsel zorgt bundeling van kennis en administratieve lasten ervoor dat wij kleinschalige zorg kunnen bieden met persoonlijke aandacht voor cliënten/deelnemers. Nu en in de toekomst.

Regionale samenwerkingsverbanden en diverse zorgboerderijen hebben in navolging van dit persbericht ook een eigen reactie op hun website geplaatst.