Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Dagbesteding 

Voor zelfstandig wonende ouderen kunnen naast de dagbesteding ook de buurthuizen en andere locaties waar ouderen elkaar ontmoeten heropend worden, gelijktijdig met heropening van restaurants in de maatschappij. Daarbij dient de 1,5-metermaatregel in acht te worden genomen, naast placering e.d., en kunnen maximaal 50 personen, mits de voorziening dat qua oppervlakte toe laat, elkaar ontmoeten. (Dit sluit aan bij stap 3 van het openingsplan van de Rijksoverheid).

Wonen

Het merendeel van de bewoners van instellingen voor de langdurige zorg heeft inmiddels de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. Er zijn permanente veegrondes ingesteld om de vaccinatiegraad verder te verhogen. In de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg is het aantal besmettingen fors gedaald. Ook in de algemene maatschappij daalt het aantal besmettingen per dag. Gezien de huidige toenemende vaccinatiegraad en afnemende infectiedruk in zowel de instellingen voor langdurige zorg als in de maatschappij neemt de vraag om verdere versoepelingen toe.

Eerder werden onder andere al de volgende versoepelingen geadviseerd binnen instellingen voor langdurige zorg nadat de bewoners volledige vaccinatie is aangeboden en bij voorkeur een hoge vaccinatiegraad is bereikt:

  • Op de kamer van de bewoner kunnen een of enkele vaste bezoekers(bijv. partner of kinderen) afzien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. Bezoekers dienen dan bijvoorkeur zelf ook volledig gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek.
  • De instelling kan overwegen om de toegestane omvang van groepjes binnen de instelling te verruimen.
  • Na volledige vaccinatie van de bewoners is er geen bezwaar tegen inzet van vrijwilligers of contactberoepen. Beiden dienen een mondkapje te dragen.
  • Ook kunnen essentiële trainingen voor het personeel onder voorwaarden weer hervat worden.

    Om zicht te blijven houden op mogelijke introductie van coronavirus en om tijdig maatregelen te kunnen nemen, blijven testen en isolatie bij klachten nodig. Dit geldt – net als in de rest van de maatschappij – ook voor gevaccineerde bewoners en medewerkers.


Tot nu toe golden er binnen instellingen strengere maatregelen ten aanzien van quarantaine dan in de rest van de maatschappij. Gezien de afname van infectiedruk en het feit dat de bewoners van de instellingen voor langdurige zorg in principe allemaal de mogelijkheid hebben gehad zich volledig te laten vaccineren, kan binnen instellingen voor langdurige zorg met een hoge vaccinatiegraad hetzelfde beleid gevoerd worden als in de maatschappij, voor zowel voor gevaccineerde als ongevaccineerde bewoners.

Dat betekent dat de quarantaine van 10 dagen beëindigd kan worden na een negatieve PCR-test vanaf dag 5.
Isolatie in afwachting van de testuitslag en quarantaine na contact met een positief geteste persoon zijn voor bewoners die dit niet goed kunnen begrijpen zeer ingrijpende maatregelen. Het is belangrijk om de proportionaliteit van deze maatregelen te beoordelen en de nadelige consequenties voor het welzijn af te wegen tegen het risico op (verspreiding van) de infectie. Bij volledig gevaccineerde bewoners kan er zo nodig beleid op maat worden gemaakt. Hierbij kunnen de volgende factoren meegewogen worden: ernst van de eventuele klachten, infectiedruk in de directe omgeving, duur en intensiteit van contact met (mogelijk) besmette personen, mogelijkheid van verlichten van de maatregelen door de bewegingsruimte iets uit te breiden (bijvoorbeeld in eigen groep blijven in plaats van op eigen kamer). Een deskundige infectiepreventie kan bij de afweging adviseren.

Bezoek
De bezoekregeling binnen instellingen volgt de bezoekregeling in de rest van de maatschappij. Bij verdere versoepelingen in het aantal bezoekers dat wordt toegestaan in de maatschappij, kan dit ook in instellingen worden ingevoerd.

Bron: Rijksoverheid.nl