Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Tweederde oftewel 66% van de zorgboeren heeft moeite met het toepassen van de nieuwe richtlijn en/of ervaart knelpunten bij de toepassing daarvan. Daarbij gaat het vooral om problemen om iedereen op tijd op dagbesteding te krijgen, doordat er minder personen per keer vervoerd kunnen worden. Ook lukt het niet om voldoende chauffeurs te krijgen. Het lukt 34% van de zorgboeren (goed) om het vervoer binnen de nieuwe richtlijn toe te passen. Iets minder dan 9% geeft aan geen knelpunten te ervaren.

Dit bleek uit een korte enquête in de vorige nieuwsbrief, waar 67 zorgboeren aan mee hebben gewerkt.

Gevolgen van de richtlijn

Door de vervoersproblemen, krijgen deelnemers minder uren dagbesteding. Ook gebeurt het dat externe vervoerders worden ingezet, waardoor de kans op besmetting toeneemt. In een vijfde van de gevallen kunnen deelnemers minder dagdelen naar de boerderij.

Verder noemen zorgboeren nadelen als dat er veel onrust is door andere vervoerstijden en andere routes. Het dragen van mondkapjes lukt vaak niet.

Meerkosten

De toepassing van de nieuwe vervoersrichtlijn leidt tot extra kosten doordat er meer ritten, vervoersmiddelen en chauffeurs ingezet moeten worden. Hiervoor kan een vergoeding voor meerkosten worden aangevraagd. Met betrekking tot de aanvraag van meerkosten geeft een groot deel van de zorgboeren (31%) aan niet te weten hoe ze meerkosten kunnen aanvragen. Vaak heeft dit te maken met een mix van doelgroepen en financieringsstromen, waardoor er meerdere aanvragen ingediend moeten worden bij verschillende partijen. Bovendien wordt door die opdeling het bedrag voor de aanvraag lager, waardoor dit niet meer in verhouding staat tot de inspanningen die het kost. Met name bij PGB wordt het als een last ervaren dat de budgethouder hiervoor om actie moet worden gevraagd.

Verder geeft 7% aan niet meer de moeite te nemen om meerkosten aan te vragen, nadat zij eerder een afwijzing hebben ontvangen. 3% geeft aan dat een verzoek om meerkosten is afgewezen.

Daarmee heeft in totaal 10% van de zorgboeren dus te maken (gehad) met een afwijzing voor meerkosten. 3% geeft aan dat het verzoek voor meerkosten nog in behandeling is.

Hoe helpt zo’n enquête in de belangenbehartiging?

De uitslag van deze enquête is besproken in het overleg met Het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere brancheorganisaties die betrokken zijn bij dagbesteding. Naar aanleiding van onze signalen over moeilijkheden bij het aanvragen van meerkosten bij de Wmo, nodigen VWS en de VNG zorgboeren die vastlopen in de aanvraag van meerkosten bij de gemeenten uit om gebruik te maken van de regioadviseurs van het Ketenbureau. Regioadviseurs kunnen bemiddelen als het niet lukt om met de gemeente in gesprek te komen of als er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn over de toepassing van de meerkostenregeling. De regioadviseurs zijn te benaderen via het algemene emailadres regioteam@i-sociaaldomein.nl.

Zie ook het Overzicht meerkosten regelingen WMO op de site van de VNG.