Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Jeugdzorgboeren en vooral onderwijs-zorgboeren weten het al, maar nu is het ook officieel aangetoond: de druk op de keten van kinderopvang, onderwijs en zorg in de periode 2016-2019 is toegenomen. De bezettingsgraad is hoog, er zijn substantiële wachtlijsten: de rek is uit de keten.
Bureau Berenschot onderzocht -mede met hulp van enkele van jullie de druk op de keten van kinderopvang, onderwijs en zorg, en de trends en factoren die hieraan ten grondslag liggen. Dit deden ze in opdracht van het Ministerie van VWS en in samenwerking en samenspraak met de ministeries van OCW en SZW.
Dit beeld geldt voor vrijwel de gehele keten, zo blijkt ook uit de interviews die Berenschot hield met professionals in de keten. “Deze uitkomst is niet nieuw en al eerder door professionals en in publicaties gedeeld. Ons onderzoek voorziet nu in de feitelijke onderbouwing daarvan, hoofdzakelijk op basis van analyse van CBS-microdata die de totale groep jonge kinderen in Nederland omvatten – geen steekproef dus”, zegt Bram Berkhout, de projectleider vanuit Berenschot.
Het onderzoek richtte zich op kinderen in de leeftijdsgroep 0-13 jaar met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling of fysieke of geestelijke gezondheid. Professionals werkzaam in de kinderopvang, onderwijs en zorg die Berenschot sprak in het kader van dit onderzoek blijken de druk op de keten voor deze groep kinderen als zeer urgent te ervaren.
Zie ook het artikel op de website van Berenschot.