Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Al eerder hebben we de afspraken rondom financiering op een rij gezet. Bij deze een herhaling met wat kleine updates:


Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd
Steeds meer gemeenten hebben inmiddels de landelijke afspraken inmiddels vertaald in hun eigen beleid. Dat gaat ons nog altijd niet snel genoeg en wij bespreken dat ook met de VNG. De landelijke uitgangspunten zijn:
Zorg wordt 100% doorbetaald volgens de referentieperiode (jaargemiddelde van 2019).
De zorgaanbieders moeten kunnen verantwoorden welke zorg regulier, alternatief en niet geleverd is.
Meerkosten die gemaakt moeten worden naar aanleiding van het RIVM worden vergoed.
Als uw gemeente nog geen regeling heeft of het heel anders invult, bespreek dat dan met uw regionale organisatie. Via hen krijgen we de signalen door om met VNG en VWS te bespreken. 

Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor de wet langdurige zorg gelden de volgende afspraken:
In het belang van de continuïteit van zorg, wordt de zorg conform de lopende afspraken doorbetaald, dit geldt voor geleverde zorg, alternatieve zorg én zorg die niet geboden kan worden. 
Extra kosten die gemaakt moeten worden om zorg binnen de geldende maatregelen door te laten gaan, worden ook vergoed. Er moet nog uitgewerkt worden welke kosten hiervoor in aanmerking komen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met betrekking tot zorg die betaald wordt vanuit een PGB geldt:
Zorg die naar aanleiding van de corona-maatregelen op een alternatieve manier geleverd wordt, mag op de normale manier gedeclareerd worden en wordt doorbetaald.
Geplande zorg die naar aanleiding van de corona-maatregelen niet geleverd kan worden, ook niet op een alternatieve manier, mag op de normale manier gedeclareerd worden en wordt doorbetaald.
Alternatief geleverde zorg of zorg die niet geleverd kan worden moet op een speciaal formulier geregistreerd worden: https://www.pgb.nl/niet-geleverde-zorg-bijhouden/
Budgethouders kunnen extra budget krijgen voor extra of vervangende zorg die door de coronamaatregelen ingezet moet worden. Dit moeten zij aanvragen bij hun gemeente (Wmo/Jeugd) of zorgkantoor (Wlz).
Op de site van de SVB https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/vragen-over-coronavirus en van Per saldo https://www.pgb.nl/hulp-en-advies/slimme-lijstjes/slim-lijstje-pgb-en-corona/ vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Onderaanneming
Naar aanleiding van gesprekken met de Federatie Landbouw en Zorg hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) extra informatie gedeeld over het doorbetalen van onderaannemers. We zien dat steeds meer hoofdaannemers inmiddels doorbetalen, maar ruim 66% geeft nog steeds geen duidelijk antwoord of betaalt zelfs niet door voor noodgedwongen niet-geleverde zorg, en zelfs niet voor begeleiden op afstand. Wij maken samen met de regionale organisatie momenteel wekelijkse overzichten hiervan en geven dat door aan de VNG en VGN om een strategie te bepalen op dit vlak. Zeker nu de richtlijn rond Dagbesteding er is (dagbesteding zoveel mogelijk weer fysiek invullen), zouden wij aanraden om naast de lobby voor naleving van de doorbetalingsafspraken ook in te zetten op het overtuigen van de instellingen om deelnemers (binnen de richtlijnen!) weer naar de zorgboerderij te laten komen. 

Financiële regelingen en overige informatie voor de agrarische sector 
In eerdere nieuwsbrieven kwamen de noodmaatregelen van de overheid om bedrijven financieel te ondersteunen al aan bod, hierbij gaat het om de NOW regeling, de Tozo en de TOGS.
Een belangrijke aanvulling op eerdere informatie: de TOGS-regeling is verruimd. Ook neventakken kunnen nu gebruik maken van de €4.000,- regeling, als aan de voorwaarden voor de regeling wordt voldaan en de sbi-code bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op de lijst staat.
Meer informatie op de website van de LTO

Voor (meer) informatie over de financiële noodmaatregelen voor ondernemers en ZZP-ers en corona binnen de agrarische sector  verwijzen we naar de website van:

  
Voor de agrarische sector is ook een protocol opgesteld om veilig te werken tijdens de coronacrisis. Het protocol vindt je op de site van LTO