Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie is al voor de invoering van de Wtza met VWS in gesprek gegaan om te zorgen voor het beperken van administratieve lasten voor zorgboerderijen. Veilige en goede zorg en transparant zijn over zorggelden vinden we belangrijk, maar we zoeken daarin wel naar een manier die haalbaar en uitvoerbaar is in de praktijk met zo min mogelijk administratieve lasten.

De Federatie heeft daarom bij het ministerie van VWS knelpunten in de uitvoering van de Wtza voortdurend onder de aandacht gebracht en ook meegedaan aan de invoeringstoets (een evaluatie van de praktische uitvoerbaarheid van de wet). De demissionair minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft in deze brief de kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de invoeringstoets. In dit artikel beperken we ons tot de belangrijkste punten, in de brief kun je alle onderwerpen teruglezen als je dit interessant vindt.

Vergunning en intern toezicht

Een van de belangrijkste onderwerpen die we onder de aandacht hebben gebracht, is dat de grens voor het aanvragen van een vergunning en het inrichten van intern toezicht te laag ligt, waardoor deze als disproportioneel wordt ervaren. De minister wil nu onderzoeken of de grens voor het regelen van intern toezicht kan worden aangepast. De Federatie probeert om hier actief bij te worden betrokken, zodat we toe kunnen naar een grens die recht doet aan de praktijk. Op dit moment blijft de wet echter van kracht zoals die is. Belangrijk is dus dat als je verplicht bent een vergunning aan te vragen (en intern toezicht in te richten), je dit vóór 1 januari 2024 doet! Hier lees je daar meer over.

Verplichte jaarverantwoording

Een ander belangrijk onderwerp is de verplichte jaarverantwoording. Dit is voor zorgboeren een enorme administratieve last. Samen met andere brancheorganisaties en accountants is dit bij VWS onder de aandacht gebracht en dit heeft er toe geleid dat een deel van de zorgboeren voor 2022 en 2023 geen jaarverantwoording hoeft te doen, zie ook het andere artikel hierover.

De formele evaluatie van de jaarverantwoording moet nog plaatsvinden en daarin zal de Federatie proberen om ook een actieve rol en bijdrage aan te leveren. Er lopen op dit moment nog gesprekken over de knelpunten voor gemengde bedrijven. We hopen afspraken te kunnen maken over het niet openbaar maken van agrarische gegevens en over het voeren van fiscale i.p.v. commerciële boekhouding. Helaas is dat niet gelukt voor de verantwoording over 2022. Lees ook het artikel over de pauzeknop.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we jullie dit laten weten via onze nieuwsbrief.

Poll

De Federatie wil graag weten in hoeverre zorgboeren hun vergunning in het kader van de Wtza hebben aangevraagd. Hiertoe is er een korte poll opgezet twee vragen. Vul je hem ook even in?