Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

We hebben al eerder bericht over de nieuwe Wet toetreding Zorgaanbieders (WTZA) die dit jaar (2022) in is gegaan. We krijgen er nog regelmatig vragen over en zeker niet iedereen begrijpt precies wat deze wet voor hen gaat betekenen. Daarom besteden wij er in eerdere nieuwsbrieven al aandacht aan, en er is nu een overzicht gemaakt van antwoorden op veel gestelde vragen.

Over het jaar 2022 geldt de nieuwe wetgeving en daarin zijn alle zorgaanbieders verplicht om een jaarverantwoording te doen. Aanbieders met alleen jeugd doen een jaarverantwoording jeugd en aanbieders met zorg en/of jeugd doen een jaarverantwoording zorg, deze moet je indienen voor juni 2023.

Daarnaast vragen ook gemeenten steeds vaker naar kengetallen rond bijvoorbeeld personeelskosten of winst. Bij veel zorgboerderijen zijn nu niet alle cijfers voor zorg en agrarische of overige bedrijfsactiviteiten apart geregistreerd, of is het soms lastig die zaken duidelijk uit elkaar te halen. En dat leidde in 2021 ook tot vaak tendentieuze en foute berichtgeving in de media over winsten in de zorglandbouw.

De Coöperatie van Limburgse zorgboeren hebben hiertoe een initiatief genomen om een format te maken voor jaarverslagen, waarmee je naar de buitenwereld ook makkelijk kunt laten zien hoe zorggelden benut worden, en daarmee ook makkelijker de jaarcijfers kunt rapporteren binnen de WTZA. De Federatie is erbij aangeschoven en dankzij een donatie vanuit het fonds LTO-Noord wordt nu landelijk samen verder gewerkt. Accountantsbureaus helpen om dit format goed neer te zetten, waarbij ook advies over rapportage en inrichting van rechtspersonen wordt meegenomen.

Binnenkort komt er een eerste pilot/webinar in Limburg voor dit initiatief. Na evaluatie wordt dit ook landelijk aangeboden. U hoort daar meer over in toekomstige nieuwsbrieven. Als dit bericht vragen oproept, dan raden wij iedereen aan contact op te nemen met de eigen regionale organisatie.

Kengetallen

En nu we toch aan de slag gaan met meer inzicht en transparantie in financiële rapportages vanuit overheden, hebben we ook opnieuw gekeken naar oudere plannen om sowieso meer kengetallen inzichtelijk te krijgen vanuit de zorglandbouw. Dat kan helpen in de belangenbehartiging en de communicatie, maar ook zeker voor zorgboeren zelf die op die manier makkelijker van anderen kunnen leren. Dankzij een donatie vanuit fonds LTO-Noord heeft de Federatie Derk Pullen, die al jaren ondernemers begeleid met intervisie op financiële kengetallen, kunnen betrekken om te kijken hoe wij – samen met de regio’s, zorgboeren en accountants- zorgboeren kunnen helpen aan meer kengetallen. Daar wordt nu gewerkt aan een plan, en hopelijk kunnen we daar later dit jaar mee aan de slag.

Jaarverantwoording is iets anders dan jaarverslag

Goed om te weten is dat de jaarverantwoording (een financieel overzicht) iets anders is als het jaarverslag voor het kwaliteitskeurmerk. De jaarverantwoording kent een situatie voor en na 2022. Over het jaar 2021 geldt de oude wetgeving en daarin zijn jeugdzorgaanbieders en zorgaanbieders met en Wtzi-erkenning verplicht om een jaarverantwoording te doen, deze jaarverantwoording moet je indienen voor 1 juni 2022.