Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Op dit moment hebben we te maken met een buitensporige inflatie, onder andere als gevolg van de stijgende energiekosten. Ook aanbieders werkzaam in de zorg (zowel het sociaal domein als in de langdurige zorg) merken dat sterk in de praktijk. Een hogere indexatie als compensatie van deze stijgende kosten en maatwerk voor aanbieders met extreem stijgende energiekosten is daarom noodzakelijk.

Maatregelen door de overheid

In de kamerbrief van oktober maakt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) kenbaar welke maatregelen de overheid neemt om deze inflatie voor o.a. zorgaanbieders te compenseren. We vatten in dit artikel de belangrijkste punten uit deze brief samen:

Het ministerie VWS komt tot de conclusie dat er wat betreft problemen rondom energielasten grote verschillen zijn tussen aanbieders en kiest daarom voor individuele/maatwerkoplossingen. Per zorgwet zijn maatregelen rondom compensatie anders ingericht.

Algemeen: Voor 2023 is al rekening gehouden met een prijsstijging (inflatie en stijging loonkosten). Binnen de Langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dit meegenomen in de vaststelling van de tarieven. Binnen het sociaal domein (de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet) gebeurt dit door in de voorjaarsnota een extra prijsbijstelling te doen in de betaling aan de gemeenten.

Voor de Langdurige zorg geldt dat VWS de zorgkantoren ruimte geeft om individuele maatwerkafspraken te maken met zorgaanbieders. Hiervoor wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld aan de zorgkantoren.

Voor het Sociaal domein (Wmo/ Jeugdwet) krijgen Gemeenten de vrijheid om zelf maatregelen te bepalen om zo de prijsbijstelling in de voorjaarsnota te benutten. Voorbeelden van maatregelen die de gemeente kan nemen zijn het indexeren van tarieven of het verstrekken van subsidies of  vergoedingen.

Conclusie

De conclusie die we daaruit kunnen trekken is, dat zorgboeren (en/of de inkooporganisaties namens hen) compensatie van gestegen lasten individueel moeten regelen met de contractpartners. Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGJZ), bestaande uit Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hebben een voorbeeld tekst/brief gemaakt waarmee zorgaanbieders hierover kunnen communiceren met hun contractpartners. Deze brief mag ook door zorgboeren gebruikt worden. Let op! Ben je onderaannemer (bijvoorbeeld van een inkooporganisatie voor zorgboeren) benader contractpartners dan alleen met instemming van je hoofdaanbieder.

Aanvullende actie

Naast het informeren via dit artikel blijft de Federatie Landbouw en Zorg, samen met andere brancheorganisaties, aandacht vragen voor een goede, eerlijke en uitvoerbare compensatie voor de gestegen kosten. Eerder vroegen we jullie daarvoor al om de over energielasten in te vullen.

In totaal hebben 518 organisaties de enquête ingevuld. Van die organisaties heeft 40% een vast energiecontract en 60% een variabel contract. Van de organisaties die dagbesteding en/of een ontmoetingsruimte hebben geeft bijna 70% aan dat de kosten zijn gestegen. Gelukkig geeft 75% aan dat ze gewoon open blijven, maar 2% geeft aan te stoppen met een deel van de dagbesteding (bijvoorbeeld door minder dagdelen open te zijn). Het is duidelijk dat de kostenstijging de zorg onder druk zet, zo geven ook veel organisaties aan dat zij energiebesparende maatregelen nemen en zoeken naar alternatieve en meer duurzame manieren van verwarmen. Wij zullen dit onder de aandacht brengen bij de overheid. Ook BGJZ heeft in haar brief aan staatssecretaris Van Ooijen van VWS aandacht gevraagd voor de problemen.