Terug naar Info voor zorgboeren

Een zorgboerderij heeft te maken met verschillende wetten en regels. Het gaat daarbij om de algemene wetgeving voor bedrijven in Nederland, de agrarische wetgeving voor wat betreft het agrarische deel en de wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg. 

Algemene wetgeving voor bedrijven

Een in Nederland gevestigd bedrijf moet zich houden aan de wetten en regels die in de Nederlandse en soms ook Europese wetgeving zijn vastgelegd. Het gaat dan om regels rondom de huisvesting van je bedrijf, bijvoorbeeld vestigingsregels in het bestemmingsplan en regels over milieubeheer. Er zijn ook regels met betrekking tot administratie en belastingen, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en het belastingrecht. 

Voor zorgboerderijen die personeel in dienst hebben komen daar regels bij voor werkgevers, bijvoorbeeld de regels die van toepassing zijn op een arbeidscontract, verplichtingen vanuit een CAO en regels die ervoor zorgen dat werknemers in een veilige werkomgeving kunnen werken.

Agrarische wetgeving

Boeren bedrijven, en in bepaalde gevallen ook hobby-boerderijen, moeten zich houden aan verschillende regels. Bijvoorbeeld regels over:

  • bloemen en planten, zoals regels omtrent gewasbescherming en natuurbeschermingswetten
  • dieren, zoals een registratieverplichting, welzijnseisen en de bestrijding van dierziekten en zoönosen 
  • mest, zoals regels rondom uitstoot en natuurbescherming
  • milieu, zoals regels met betrekking tot de omgevingsvergunning en regels rondom uitstoot van ammoniak, fijnstof en geuren

Regels met betrekking tot zorg

Zorg wordt verleend aan mensen die over het algemeen kwetsbaar zijn en het wordt bekostigd vanuit gemeenschapsgeld. Er is in Nederland daarom veel geregeld om mensen die zorg nodig hebben te beschermen en ervoor te zorgen dat het gemeenschapsgeld op een goede manier besteed wordt. Zorg kan vanuit verschillende wetten betaald worden, zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet. Bij elk van deze financieringsstromen gelden verschillende wetten, regels en veldnormen. 

De veldnormen komen voort uit de kwaliteitskaders en de verschillende beroepscodes. In kwaliteitskaders beschrijven de verschillende brancheorganisaties in de zorg wat zij onder kwaliteit verstaan en hoe dit tot uiting komt in hun werkwijze. Voor de zorglandbouw is een kwaliteitskader in ontwikkeling. In beroepscodes beschrijven beroepsgroepen volgens welke normen hun professionals werken. 

Enkele voorbeelden van wetten waaraan ook zorgboeren moeten voldoen zijn:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorginstellingen, deze wet kent bepalingen over o.a. deskundigheid en betrouwbaarheid van personeel, zorgdossiers en een klachtenregeling.
  • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, deze regelt het recht op medezeggenschap en inspraak van cliënten.

Voldoen aan de wet- en regelgeving

Voor startende zorgboerderijen, maar ook voor zorgboerderijen die al langer bestaan, kan het lastig zijn om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de relevante wet- en regelgeving. In het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en zorg worden zorgboeren aan de hand van vragen langs alle relevante wetten en regels geleid. Bij elke vraag worden normen beschreven waaraan moet worden voldaan. In de bijbehorende kennisbank wordt bij elke vraag een toelichting gegeven over de betreffende norm en geldende wet- en regelgeving. Bij veel vragen zijn ook voorbeelden beschikbaar over de manier waarop je op een zorgboerderij invulling aan de vereiste normen kunt geven. Zorgboerderijen die het keurmerk behalen voldoen daarmee aan de wetten en regels die voor hen relevant zijn. 

In de Infotheek (achter leden-inlog) staan bovendien diverse handige documenten over wetten en regels en hoe eraan te voldoen.