Ringen

Deze eerste ring uit het kwaliteitsmodel gaat over afstemmen op de behoefte van de individuele deelnemer met als doel om te komen tot passende zorg, passende werkzaamheden en een passende en veilige werk- en/of woonplek.

Meer over Persoonlijke zorg vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.1.

Hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken vind je in het overzicht hieronder:

De tweede ring uit het kwaliteitsmodel gaat over het ophalen van ervaringen van deelnemers en andere betrokkenen via ervaringsonderzoeken en inspraakmogelijkheden.

Meer over Ervaringen ophalen vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.2

Hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken zijn:

De derde ring uit het kwaliteitsmodel gaat over het reflecteren op de kwaliteit van zorg op het niveau van:

  • de individuele begeleider;
  • het team op de zorgboerderij en/of team rondom de deelnemer;
  • de zorgboer in de rol als verantwoordelijke;
  • de zorgboerderij als organisatie.

Onderwerpen om op te reflecteren en van te leren zijn:

  • ervaringen in het zorgproces met de individuele deelnemer;
  • de mate waarin de kernwaarden door deelnemers beleefd worden;
  • de uitkomsten van de ervaringsonderzoeken;
  • de inbreng uit de inspraakmomenten;
  • eventuele incidenten en klachten.

Na het reflecteren is het belangrijk om de inzichten om te zetten in  concrete acties.

Omdat je niet kunt reflecteren op iets dat je niet weet of iets waarvan je je niet bewust bent, is het belangrijk om iemand met een frisse ‘blik van buiten’ om feedback te vragen. Hierbij kun je denken aan de contactpersoon van jouw regionale organisatie, een collega-zorgboer of -zorginstelling, de auditor van je keurmerk, een van de professionals uit je ondersteunende netwerk en anderen waarvan je denkt dat ze je zinvolle feedback kunnen geven.

Meer over Leren en reflecteren met een blik van buiten vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.3.

Hulpmiddelen die je hierbij kun gebruiken zijn:

De vierde ring uit het kwaliteitskader gaat over het Kwaliteitsverslag waarmee je jaarlijks aan de buitenwereld laat zien waar je voor staat en hoe er op de zorgboerderij continu gewerkt wordt aan goede en veilige zorg. Het kwaliteitsverslag is het visitekaartje van de zorgboerderij en de verantwoording naar de deelnemers, betrokkenen en opdrachtgevers zoals budgethouders, gemeenten en zorgkantoren.

Zorgboeren die voor hun keurmerk een jaarverslag schrijven kunnen dit verslag heel goed gebruiken als kwaliteitsverslag.

Meer over het Kwaliteitsverslag vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.4.

Een handreiking met tips en trics voor het schrijven van een Kwaliteitsverslag kun je hier downloaden.